Zmiany w VAT 2014

Każdy kolejny rok kalendarzowy przyzwyczaił nas do zmian w podatkach, a w szczególności, w podatku VAT. Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, najistotniejsza zmiana dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego a dokładniej jego przyspieszenie oraz ujednolicenie różnie określonego momentu powstania tego obowiązku. Ponadto interesującą zmianą jest ponownie możliwość zakupu samochodu z kratką, która to będą podlegały pełnemu odliczeniu podatku VAT.

Należy pamiętać, że z uwagi na to, że zmiany weszły w życie już na początku stycznia bieżącego roku, praktycznie odczujemy je już wraz z deklaracją styczniową.

Zasadą ogólną, która obowiązuje jest zasada mówiąca, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W momencie umieszczenia na fakturze daty dostawy towaru bądź daty wykonania usługi, będzie ona datą powstania obowiązku podatkowego.

Od powyższej ogólnej zasady ustawodawca pozostawił cztery wyjątki, w których to obowiązek podatkowy powstaje w momencie:

1.otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: czynności oddania w komis, oddania towaru za odszkodowaniem, sprzedaży w trybie egzekucji, usługi na zlecenie sądu, niektórych usług zwolnionych z podatku VAT, udzielenia kredytu, pożyczki, zabezpieczenia, gwarancji, depozytu.

2.otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,

3.wystawienia faktury przy świadczeniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych – do 30 dni, dostawy książek drukowanych– do 60 dni, drukowaniu książek– do 90 dni,

4.wystawienia faktury z tytułu dostaw i dystrybucji mediów, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług związanych z mediami, usuwania śmieci, usług sanitarnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Co to kwestii samochodu z kratką to zasady przy nabyciu samochodów osobowych i odliczeniu VAT pozostaną bez zmian, przy czym pojazdy, które będą miały odpowiednią ładowność (wpisaną w dowodzie rejestracyjnym i homologacji ciężarowej) w zależności od liczby miejsc oraz rzeczoną kratkę i które nie będą uważane za samochody osobowe będą dawały pełne prawo odliczenia VAT.Ładowność kształtuje się następująco: przy jednym miejscu – przynajmniej 425 kg, przy 2 – przynajmniej 493 kg, przy 3 i więcej – przynajmniej 500 kg.

Więcej artykułów