Zmiany w Kodeksie Karnym od 1 października 2023

Z dniem 1 października 2023 roku w Polsce weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego. Wprowadza ona liczne zmiany, które odnoszą się zarówno do aspektów formalnych, jak i treściowych polskiego prawa karnego. W świetle tych zmian można oczekiwać modyfikacji w wielu obszarach dotychczasowych regulacji prawnych.

Zaostrzenie Regulacji Dla Przestępców

Pod lupę prawa trafiają osoby, które popełniają przestępstwa szczególnie ciężkie, jak gwałty czy zabójstwa. Nowelizacja wprowadza tzw. „bezwzględne dożywocie”, zakazujące warunkowego zwolnienia osób skazanych za szczególnie ciężkie czyny, zwłaszcza, które zostały popełnione po wcześniejszych poważnych przestępstwach. Regulacje te koncentrują się również na zaostrzeniu kar za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej.

Środki Karne Dotyczące Nietrzeźwych Kierowców

Nowe przepisy wprowadzają również większe konsekwencje dla kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu. W określonych przypadkach, sąd będzie miał możliwość orzeczenia przepadku pojazdu. W sytuacji gdy przepadek pojazdu byłby niemożliwy z powodu zbycia pojazdu, utraty lub zniszczenia, wówczas sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu.

Reprezentacja w sprawach karnych? Zobacz: Prawo karne

Odpowiedzialność Nieletnich

Wnosi się także zmiany dotyczące odpowiedzialności karnych nieletnich „Osoby nieletnie, które po ukończeniu 14 lat, ale przed 15 rokiem życia, popełnią zabójstwo kwalifikowane, mogą być pociągane do odpowiedzialności karnej, jeśli inne środki prawne okażą się niewystarczające do ich resocjalizacji.

Nowe Przestępstwa i Kara za Fałszywe Oskarżenia

Reforma wprowadza również nowe typy przestępstw, takie jak przyjęcie zlecenia zabójstwa czy przygotowanie do zabójstwa. Dodatkowo, kara za umyślne fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa lub przewinienia dyscyplinarnego zostaje zaostrzona. Sprawca podlega teraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przyczyna Zmian

Podkreślenia wymaga fakt, że reforma kodeksu karnego ma na celu nie tylko zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa, ale również wprowadzenie nowych mechanizmów prawnych mających na celu większą ochronę społeczeństwa oraz dostosowanie przepisów do aktualnych wyzwań i problemów.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów