Zatrudnienie cudzoziemca – jakie obowiązki ma pracodawca

Globalizacja oraz szybki ruch kapitału ludzkiego sprawiają, że w Polsce coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnienie osób z innych krajów, w tym także spoza granic Unii Europejskiej. Jakie kroki należy podjąć, aby zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Obowiązki związane z zatrudnieniem

Należy pamiętać, że zezwolenie na pracę nie równa się automatycznie z zawartą umową o pracę – to jedynie potwierdzenie, że cudzoziemiec ma prawo pracować w twoim przedsiębiorstwie. Aby formalizować zatrudnienie, należy zawrzeć z pracownikiem pisemną umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. Ważne jest, aby umowa była dostępna w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, jej brak może spowodować uznanie pracy za nielegalną.

Przed rozpoczęciem współpracy z cudzoziemcem warto również sprawdzić jego status pobytowy. Musisz zażądać okazania dokumentu legalizującego pobyt w Polsce, sprawdzić czy upoważnia on do pracy i przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres zatrudnienia.

Typy zezwolenia na pracę cudzoziemca

Podczas zatrudniania cudzoziemca w Polsce istnieją dwa podstawowe rodzaje zezwolenia na pracę:

  1. Zezwolenie typu A – przeznaczone dla cudzoziemców pracujących w Polsce na podstawie umowy z organizacją zarejestrowaną w Polsce.
  2. Zezwolenie typu B – skierowane do cudzoziemców pełniących funkcje w zarządzie firmy zarejestrowanej w polskim rejestrze przedsiębiorców.

Oba te zezwolenia mają ograniczony czas ważności. Zezwolenie typu A jest ważne do 3 lat, podczas gdy zezwolenie typu B może być ważne do 5 lat, ale tylko jeśli firma zatrudnia więcej niż 25 pracowników. Istnieje możliwość przedłużenia ważności zezwolenia, jednak wniosek w tej sprawie musi zostać złożony przez pracodawcę w określonym czasie przed wygaśnięciem bieżącego zezwolenia.

Oprócz zezwolenia na pracę, cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi również mieć uregulowany pobyt. Legalizacja pobytu jest możliwa w odpowiednim wydziale urzędu wojewódzkiego. Cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce posiadając wizę, kartę pobytu lub zezwolenie na pobyt stały/czasowy. Ostateczna odpowiedzialność za legalizację pobytu spoczywa na cudzoziemcu.

Najważniejsze dokumenty

Przy zatrudnieniu cudzoziemca w Polsce konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, która może różnić się w zależności od rodzaju składanego wniosku. Ponadto, w zależności od regionu, poszczególne województwa mogą mieć specyficzne wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów. Kluczowe jest, by odpowiedzialność za zgromadzenie i analizę wszystkich dokumentów spoczywała na stronie pracodawcy. Niewłaściwa lub niekompletna dokumentacja może prowadzić do opóźnień w procedurach lub do nałożenia kar finansowych.

W przypadku wniosku o zezwolenie na pracę, potrzebujemy:

● poprawnie wypełnionego formularza,

● kopie wypełnionych stron paszportu,

● dowód opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł,

● informację od starosty oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych czy innych wymagań dla zawodów regulowanych,

 ● aktualny wyciąg z KRS.

Więcej artykułów