ZAPIS TESTAMENTOWY A DZIEDZICZENIE

spadek

Pani Krystyna sporządziła własnoręczny testament, w którym swoim spadkobiercą ustanowiła córkę, zapisując jednocześnie, że jeżeli sprzeda odziedziczone mieszkanie to córka ma zapewnić bratu inne mieszkania. Po jej śmierci dzieci wystąpiły do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Po przeprowadzonej rozprawie Sąd wydał postanowienie, iż jedynym spadkobiercą po Pani Krystynie jest jej córka. Po sprawie Sądowej syn Pani Krystyny wystąpił do siostry z żądaniem, aby ta kupiła mu nowe mieszkanie, bo nie chce już dłużej mieszkać w mieszkaniu po matce.

Zgodnie z treścią art. 968 § 1 k.c. testator może w testamencie zawrze zapis zwykły. Jest to rozporządzenie testatora, na mocy którego zobowiązuje on swojego spadkobiorcę do spełnienia określonego świadczenia na rzecz określonej osoby. W omawianym przypadku Pani Krystyna jako spadkobiercę wskazała swoją córkę, ale jednocześnie zobowiązała ją, aby albo umożliwiła bratu możliwość zajmowania mieszkania po matce, albo zapewniła mu inne mieszkanie. W przeciwieństwie do spadkobiercy zapisobiorca nie jest powołany do dziedziczenia – nie jest następcą prawnym spadkodawcy. Z tego też względu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd nie rozstrzyga kwestii zapisu. W oparciu o testament zapisobiorca nabywa wyłącznie wierzytelność o wykonanie zapisu.

W ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 roku (sygn. akt V CSK 175/11) wskazać należy, iż w razie gdy spadkobierca nie chce wykonać zawartego w testamencie zapisu, zapisobiorca musi dochodzić swoich praw w procesie (odrębnym niż sprawa o stwierdzenie nabycia spadku). W toku procesu Sąd dążyć będzie do jak najwierniejszego odtworzenia woli testatora i […] przyjęcia takiej wykładni, która pozwoli utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 112 kwietnia 2017 roku, sygn. akt VI ACa 1479/15). W omawianej sprawie syn Pani Krystyny nie ma podstaw do żądania, aby siostra zakupiła mu inne mieszkanie. Zgodnie z ostatnia wolą Pani Krystyna zobowiązała córkę, aby ta pozwoliła bratu zamieszkiwać mieszkanie po matce, aby w przypadku jego sprzedaży (z woli córki Pani Krystyny) zapewniła mu inne mieszkanie. Realizacja zapisu powinna następować w oparciu o treść zapisu i wolę spadkodawcy, a nie subiektywnego żądania zapisobiorcy.

Więcej artykułów