Wypadek przy pracy: odmowa wypłaty świadczeń przez ZUS.

Zaistnienie wypadku przy pracy uprawnia pracownika do skorzystania z wielu świadczeń. Prawo to wynika z objęcia pracownika ubezpieczeniem wypadkowym, a świadczenia wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że korzystanie ze świadczenia związane jest z przeprowadzeniem przez ZUS odpowiedniego postępowania administracyjnego, które zakończone jest wydaniem decyzji. ZUS wydaje decyzje m.in. w przedmiocie:

  1. zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru,
  2. świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru,
  3. jednorazowego odszkodowania,
  4. renty z tytułu niezdolności do pracy.

Nigdy nie ma jednak gwarancji, że ZUS wyda decyzję i takiej treści jakiej oczekuje pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy. ZUS może bowiem odmówić prawa do świadczeń w razie:

  1. nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku;
  2. nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy;
  3. gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Z powyższego wynika, że odmowa prawa do świadczeń może wynikać z przyczyn zupełnie niezależnych od pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy. Mimo starań pracownika pracodawca może bowiem wystawić nieprawidłowy protokół powypadkowy lub w ogóle zaniedbać tego obowiązku.

Co więc jeśli do wypadku przy pracy faktycznie doszło, ale z powodu niedopełnienia formalności przez pracodawcę ZUS odmówił wypłaty świadczeń? Odpowiedź jest prosta: należy wnieść odwołanie od decyzji ZUS do sądu ubezpieczeń społecznych, który rozstrzygnie czy dane zdarzenie spełniało warunki do uznania je za wypadek przy pracy.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt I UZP 4/13 stwierdził, że w postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z powodu nieprzedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy.

Mimo braku protokołu powypadkowego lub jego nieprawidłowości, ubezpieczony ma zatem możliwość uzyskać należne mu świadczenia, ale konieczne do tego jest zaskarżenie decyzji ZUS poprzez wniesienie odwołania do sądu.

Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.

O autorze


Więcej artykułów