Wycena nieruchomości przy podziale majątku

wycena nieruchomości przy podziale majątku

Nieruchomości są zazwyczaj najbardziej wartościowymi składnikami majątku wspólnego. Ich podział jest często trudny lub wręcz niemożliwy, dlatego ich odpowiednia wycena jest kluczowa przy podziale majątku.

Jakie nieruchomości podlegają podziałowi majątku po rozwodzie?

Podziałowi podlegają wszystkie nieruchomości nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Majątku wspólnego nie stanowią jednak nieruchomości nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowi­znę, chyba, że darczyńca postanowił inaczej.

Czy wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę jest niezbędna podczas podziału majątku?

Nie, jeżeli strony zgadzają się co do wyceny nieruchomości, nie trzeba powoływać biegłego rzeczoznawcy. Zgodna wycena bardzo przyspiesza postępowanie oraz powoduje, że jego koszty znacznie się obniżają. Wycena nieruchomości przez profesjonalnego rzeczoznawcę jest czasochłonna oraz może okazać się bardzo kosztowna.

Kto płaci za rzeczoznawcę przy podziale majątku wspólnego?

Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyceny nieruchomości przy podziale wspólnego niezbędne może okazać się powołanie rzeczoznawcy (biegłego), który wyceni wartość nieruchomości. Zazwyczaj powołanie biegło służy zaspokojeniu interesów obu stron, dlatego sąd rozdziela koszty po połowie. Zdarzają się jednak przypadki kiedy ze względu rażący brak chęci współpracy jednego z uczestników postepowania, sąd obarcza kosztami tylko jedną ze stron.

Jakie metody wyceny stosują rzeczoznawcy?

Rzeczoznawcy stosują zwykle jedną z czterech metod wyceny:

  1. porównawczą,
  2. kosztową,
  3. dochodową lub
  4. mieszaną.

To do rzeczoznawcy majątkowego należy decyzja jaką metodę wybrać, Specjalista dobiera odpowiednią metodę zależnie od rodzaju, stanu i położenia nieruchomości.

Co zrobić w przypadku kiedy poczyniłem nakłady na dom, który żona/mąż otrzymała w darowiźnie?

Zdarza się, że jeden z małżonków poczynił nakłady na nieruchomość, która należy do majątku osobistego drugiego z małżonków. Nakłady takie podlegają rozliczeniu. Zgodnie z art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.
§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Podział majątku wspólnego – Adwokat

Przy sądowym podziale majątku zawsze warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat specjalizujący się w sprawach o podział majątku należycie zadba o to, abyśmy nie zostali poszkodowani w postępowaniu i dopilnuje, aby wycena nieruchomości była rzetelna i sprawiedliwa.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów