Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej – czy będzie opodatkowane

Fundacja rodzinna staje się instytucją coraz bardziej popularną, a to między innymi za sprawą licznych ulg i zwolnień podatkowych. Dostępne są również pierwsze indywidualne interpretacje podatkowe.

Estoński CIT a fundacja rodzinna

Warto w pierwszej kolejności wskazać, czy jest tzw. estoński CIT. Cały rozdział 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje ryczałt od dochodów spółek. Ma on zastosowanie co do podatników CIT, a więc podatku dochodowego od osób prawnych. Dlaczego estoński CIT cieszy się popularnością w Polsce? Głównie z uwagi na przejrzyste zasady opodatkowania i większą opłacalność dla przedsiębiorcy. Opodatkowanie wypłaty zysku w postaci dywidendy spółki handlowej jest niższe, niż podatek klasyczny od zysku w takim przypadku. W piśmie z 7 czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (zn. pisma: 0111-KDIB1-1.4010.163.2023.2.MF) stwierdził, że akcjonariusze spółki akcyjnej mogą być jednocześnie fundatorami fundacji rodzinnej i nie będzie to stanowiło przeszkody dla dalszego rozliczania tzw. estońskim CITem. Należy jednak pamiętać, że fundator nie może być jednocześnie beneficjentem fundacji rodzinnej. Po drugie organ stwierdził, że zarówno beneficjent, jak i fundator mogą być udziałowcami i jednocześnie korzystać z formy opodatkowania tzw. estońskim CITem.

Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej a podatek.

W drugiej analizowanej sprawie, stan faktyczny jawił się następująco: fundator oraz jeden z beneficjentów wnieśli do fundacji rodzinnejakcje. Tym samym fundacja rodzinna stała się akcjonariuszem spółki. Następnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z piśmie z 15 czerwca 2023 r. (zn. pisma: 0113-KDIPT2-3.4011.284.2023.3.JŚ) stwierdził przede wszystkim, że „Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, aby w momencie wniesienie przez fundatora do fundacji rodzinnej składników majątku na pokrycie funduszu założycielskiego dochodziło do powstania przychodu po stronie fundatora”. Jednak pod warunkiem, że w zamian za wniesienie akcji do fundacji rodzinnej zarówno fundator, jak i beneficjenci nie otrzymają żadnych udziałów, certyfikatów lub innych dokumentów stanowiących tytuł prawny do wniesionego majątku (wspomnianych akcji), wówczas rzeczywiście nie następuje uzyskanie przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc samo wniesienie akcji do fundacji rodzinnej nie skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego.

Wniesienie mienia do fundacji

Samo wniesienie mienia do fundacji jest uregulowane jednym, przejrzystym rozdziałem. Z art. 3 ustawy o fundacji rodzinnej wynika, że to fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego, a fundusz musi wynosić przynajmniej 100.000 zł. Zarówno fundator, jak i beneficjenci mają pełną dowolność we wnoszeniu mienia do majątku fundacji – zastrzeżono jedynie, by przy wnoszeniu wartość mienia rozumieć jako wartość rynkową składników wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną na dzień wniesienia mienia zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku wartości wyrażonej w walucie obcej, wartość tę przelicza się według kursu średniego tej waluty na dzień roboczy poprzedzający dzień wniesienia, ustalanego przez Narodowy Bank Polski.

Więcej artykułów