Uznanie ojcostwa a sądowe ustalenie ojcostwa – czym się różnią?

Ustalenie ojcostwa

Uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa to dwa różne procesy w polskim prawie dotyczące ustalania relacji między ojcem a dzieckiem. W tym artykule tłumaczymy jak przebiegają  oraz jak można je odróżnić.  

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa następuje wówczas, gdy mężczyzna oświadczy, że jest ojcem dziecka, przy czym oświadczenie to musi zostać złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W przypadku, gdy rodzice nie są małżeństwem, uznanie ojcostwa może nastąpić po urodzeniu dziecka, ale również przed jego narodzinami. Po uznaniu ojcostwa mężczyzna staje się prawnym ojcem dziecka, a jego nazwisko może zostać wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Aby uznanie ojcostwa było ważne, matka musi złożyć podobne oświadczenie. Jej zgoda musi zostać złożona na piśmie i podpisana w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego – w terminie do trzech miesięcy od złożenia oświadczenia przez mężczyznę.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć również:

  • przed sądem opiekuńczym,
  • przed konsulem, jeżeli oświadczenie jest składane za granicą, a jedno z rodziców jest obywatelem polskim,
  • notariuszem, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy – wyjątkowo w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi.

Bezskuteczność uznania ojcostwa

Jeśli mężczyzna, który uznał dziecko, ma powody by wierzyć, że nie jest jego biologicznym ojcem, ma prawo zakwestionować to w sądzie. Istotne jest, że ma on na to rok od momentu, kiedy dowiedział się o możliwej nieprawdziwości ojcostwa.

Jednakże, jeśli uznanie ojcostwa miało miejsce jeszcze przed narodzinami dziecka, termin ten nie może zacząć biec wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka. Innymi słowy, musisz poczekać do narodzin dziecka, zanim będziesz mógł podjąć kroki prawne w tej sprawie.

Zobacz też: Jak wygląda i ile trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa to proces sądowy inicjowany w sytuacji, gdy np. matka chce, aby konkretny mężczyzna został uznany za ojca dziecka, a on odmawia uznania ojcostwa. Proces ten może być inicjowany przez matkę, dziecko, rzekomego ojca, a nawet prokuratora.

W trakcie tego procesu sąd może zlecić badania DNA w celu potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa. Jeśli sąd ustali, że mężczyzna jest ojcem dziecka, wyda stosowne orzeczenie w tej sprawie, które ma moc prawną.

Uznanie ojcostwa a sądowe ustalenie ojcostwa

Główna różnica polega na tym, że uznanie ojcostwa to dobrowolny akt, podczas gdy sądowe ustalenie ojcostwa to proces sądowy, który odbywa się w przypadku sporów lub wątpliwości dotyczących ojcostwa.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów