Uwaga – zmiany w prawie pracy!

zmiany w prawie pracy!

Jedna ze zmian czekających pracodawców i pracowników w 2023 r. dotyczy możliwości badania trzeźwości tych ostatnich

Jak jest

W obecnym stanie prawnym zasady związane z kontrolą trzeźwości ograniczają się w dużej mierze do treści art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nim pracodawca (kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona)ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Samo badanie przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Jak będzie

Zgodnie z projektowanymi zmianami pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników w sytuacji, kiedy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, jednak sama kontrola nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Zasady przeprowadzania kontroli będą ustalane przez pracodawcę np. w regulaminie pracy poprzez zawarcie informacji o samym wprowadzeniu kontroli trzeźwości, pracownikach, jacy będą taką kontrolą objęci oraz sposobie przeprowadzania samej kontroli. Analogicznie jak w przypadku innych zmian w regulaminie pracy, o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników trzeba będzie poinformować nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W założeniu, podczas kontroli trzeźwości stosowane mają być odpowiednie urządzenia – nie będą stosowane metody wymagające badania laboratoryjnego.

Przewiduje się, że na ww. zasadach możliwe będzie badanie zawartości w organizmach pracowników również środków działających podobnie jak alkohol (np. narkotyków).

Co ze zleceniobiorcami

Jednym z założeń planowanych zmian jest, aby przepisy, które wprowadzą możliwość kontroli trzeźwości pracowników stosowane były odpowiednio do osób

zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i współpracujących, prowadzących własną działalność gospodarczą (B2B).

Co w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości

Jeżeli kontrola trzeźwości wykaże w szczególności:

  • stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika
  • obecność w organizmie pracownika środka działającego podobnie jak alkohol
  • że zachodzi uzasadnione podejrzenie, stawienia się pracownika do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub też po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol

wówczas pracodawca nie dopuści pracownika do pracy.

Więcej artykułów