Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3.

Istotną i praktyczną, z punktu widzenia zarówno pracodawców (zleceniodawców), jak i pracowników (zleceniobiorców) kwestią, są zmiany w wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. Przyjmuje się, że w Polsce wynagrodzenie minimalne otrzymuje aż 1,5 mln pracowników. Co więcej, wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa na szereg innych należności pracowniczych (i nie tylko)

Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w 2023 r.

Kwota ta wzrosnąć ma w przyszłym roku dwuetapowo:

Przełoży się to na kwoty netto tj. „na rękę” w granicach – odpowiednio, 2.700 zł i 2.800 zł. Wartości powyższe dotyczą pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu; tym, którzy zatrudnieni są na część etatu należne jest wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców w 2023 r.

Również zleceniobiorcom należne jest wynagrodzenie minimalne, przybierające formę gwarantowanej stawki godzinowej. Stawki te od lat sukcesywnie rosną i w 
2023 r. stanowić będą kwoty:

  • od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 brutto (ok. 20 zł netto)
  • od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł brutto (ok. 21 zł netto)

Dla porównania, w 2022 r. stawka ta wynosiła 19,70 zł brutto, wzrost jest zatem znaczny.

Na co wpływa wysokość minimalnego wynagrodzenia?

Kwoty wskazane powyżej mają znaczenie dla wszystkich świadczeń/należności/odszkodowań i in., których wysokość powiązana jest z minimalnym wynagrodzeniem. Chodzi tu przykładowo o:

  1. odszkodowanie należne osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d kodeksu pracy)

  • wynagrodzenie pracownika za okres tzw. przestoju (art. 81 kodeksu pracy)
  • odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę wskutek mobbingu (art.943 kodeksu pracy)
  • dodatek za pracę w porze nocnej (art. 1518 kodeksu pracy)

Wreszcie, co istotne, wysokość minimalnego wynagrodzenia powiązana jest i determinuje tzw. kwoty wolne od potrąceń, sposób ich obliczenia jest jednak bardziej skomplikowany i zależy m.in. od ulg i odliczeń podatkowych, z jakich korzysta dana osoba.

Więcej artykułów