Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 1.

zmiany w prawie pracy w 2023

Z początkiem 2023 r. planowane jest wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Wynikają one w szczególności, choć nie tylko, z potrzeby implementacji dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) Zmiany dotyczyć mają m.in. zawierania i rozwiązywania określonych rodzajów umów o pracę.

Umowy o pracę zawarte na czas określony

Rewolucyjna wręcz zmiana dotyczyć ma planowanego obowiązku wskazania przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. Równocześnie pracodawca zobowiązany byłby do zawiadomienia na piśmie reprezentującej pracownika organizacji związkowej o planowanym wypowiedzeniu umowy o pracę. W konsekwencji, w powyższym zakresie zrównana zostałaby sytuacja prawna pracowników posiadających umowy zawarte na czas określony i nieokreślony.

Naruszenie powyższego obowiązku przez pracodawcę tj. brak podania przyczyny wypowiedzenia lub podanie przyczyny nieprawdziwej otwierałoby pracownikowi drogę do domagania się przed sądem przywrócenia do pracy, a nie – jak obecnie, jedynie odszkodowania.

Umowy o prace zawarte na okres próbny

Obecnie umowy na okres próbny, które zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy, nie przekraczają 3 miesięcy. Według zmian objętych projektem czas trwania umowy tego rodzaju byłby uzależniony i powiązany z okresem planowanego, późniejszego zatrudnienia. I tak, jeśli docelowa umowa na czas określony zawarta ma być na mniej niż 6 miesięcy, okres próbny wynosić będzie 1 miesiąc. W przypadku planowania zawarcia umowy dłuższej (od 6 do 12 miesięcy) dopuszczalne będzie ustalenie okresu próby na maksymalnie 2 miesiące. Wydłużenie powyższych okresów próby, o miesiąc, możliwe będzie jedynie w przypadku, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy. Ponadto możliwe będzie (pod warunkiem wprowadzenia do umowy stosownego zapisu) przedłużenie okresu próbnego o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, o ile wystąpią takie nieobecności.

cdn.

Więcej artykułów