Uprawnienie do korzystania z mieszkania przez małżonków

Zgodnie z art. 281 Kodeksu rodzinnego opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Powyższa regulacja zasługuje na uwagę, bowiem stanowi uprawnienie do korzystania z mieszkania dla małżonka, który nie ma innego tytułu prawnego do nieruchomości. Przepis ten odgrywa istotną rolę w sytuacjach, kiedy tylko jeden z małżonków ma możliwości mieszkaniowe. Należy przez to rozumieć prawo do mieszkania w danym lokalu, budynku etc. Będzie to zarówno prawo własności nieruchomości, jak   ograniczone prawo rzeczowe w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ponadto tytuł prawny do mieszkania może wynikać ze stosunków obligacyjnych, a w szczególności umowy najmu lokalu, dożywocia czy umowy użyczenia lokalu. Podkreślenia jednak wymaga, że wyżej wymieniony art. 281Kodeksu rodzinnego opiekuńczego nie nadaje małżonkowi, któremu nie przysługuje tytuł prawny do mieszkania, uprawnienia do wpływania na dokonywanie przez współmałżonka czynności prawnych dotyczących tego mieszkania. Dla przykładu należy wskazać, że w sytuacji w której jeden z małżonków jest właścicielem lokalu mieszkalnego, w którym mieszka ze współmałżonkiem, nieposiadającym tytułu prawnego do tego lokalu, to może on samodzielnie rozporządzać swoją nieruchomością (np. na jego sprzedaż). Nie musi uzyskiwać zgody współmałżonka do dokonywania czynności prawnych dotyczących tejże nieruchomości.

Z pozoru problematyczna wydaje się sytuacja, kiedy małżonkowi przysługuje tytuł prawny do kilku mieszkań. Zazwyczaj tylko jedno mieszkanie służy, bowiem zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych małżonków. Niemniej jednak podkreślenia wymaga, że art. 281 Kodeksu rodzinnego opiekuńczego, nie wprowadza żadnego ilościowego ograniczenia w tym względzie. Mając na uwadze powyższe, oznacza to, że prawo do korzystania z mieszkania przysługuje w stosunku do każdego mieszkań, bez względu na ich ilość. Podkreślenia wymaga, że małżonkowi niemającemu tytułu prawnego przysługuje zatem roszczenie o dopuszczenie do korzystania z mieszkania.

Powyższe odnosi się analogicznie do korzystania z przedmiotów urządzenia domowego. W tej sytuacji nie ma znaczenia, że dane urządzenie należy do majątku osobistego jednego z małżonków. Podobnie jak w przypadku mieszkania, drugi małżonek ma prawo korzystania z wszelkich urządzeń normalnie używanych w gospodarstwie domowym. Są to zatem wszelkie rzeczy ruchome takie jak: pojazdy mechaniczne, meble, sprzęt elektroniczny etc.).

Adwokat Joanna Wanat

Leave a Comment

O autorze

Jakub Stolarczyk

PRAWNIK

O MNIE

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W Kancelarii zajmuje się prawem bankowym oraz prawem geologicznym i górniczym, w tym szkodami górniczymi i dochodzeniem roszczeń. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem usług telekomunikacyjnych oraz prawo handlowe, w tym bieżąca obsługa podmiotów prawa gospodarczego.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor pracy magisterskiej pt. Pakietyzacja usług telekomunikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji w Niemczech i w Polsce. Studium porównawcze, którą obronił u prof. dr hab. Jacka Barcika.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim summa cum laude, laureat XII Edycji Wyróżnień Rektora w czterech kategoriach. Doktorant w Szkole Doktorskiej UŚ w dziedzinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Doświadczenie prawne zdobywał pracując m.in. w Parlamencie Europejskim oraz jako asystent prawny w renomowanych kancelariach na Śląsku.

W czasie wolnym komponuje i tworzy muzykę.

Biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim.

KONTAKT

E-mail: j.stolarczyk@pirozek.pl

Tel: +48 32 205 50 12


Więcej artykułów