Umowy

Nie tylko prawnicy są zaznajomieni ze zdaniem, iż umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda). Podpisując umowę, zawiera się szczególny węzeł wzajemnych praw i obowiązków, wyrażających się w pieniądzu lub też powinności działania. Kontrakty wiążą nierzadko na długie lata. Dlatego trzeba też do wszystkich umów podchodzić z ostrożnością…

Prawidłowo skonstruowana umowa jest niezbędnym elementem każdej transakcji handlowej. Nawet poszczególne zdania czy słowa mogą zachwiać ekonomiczną opłacalnością zawierania danej umowy. Dlatego dobrze jest, by umowę sporządził i sprawdził nie kto inny jak profesjonalista.  Doświadczenie pozwala nam zabezpieczyć interesy naszych Klientów w możliwie największym stopniu. Kreatywne podejście gwarantuje dopasowanie treści umowy do potrzeb Klienta.
Nasze usługi obejmują między innymi:
• Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie handlowym i o świadczenie usług, umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło, umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, o pośrednictwo handlowe, umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych, pożyczki, dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (m.in. umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe), regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny i innych umów nienazwanych,
• Opiniowanie i konstruowanie wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
• Przygotowywanie koncepcji zabezpieczenia transakcji (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia itp.),
• Opiniowanie, negocjowanie i sporządzanie umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych,
• Dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.

Leave a Comment

Więcej artykułów