Ubezpieczenia: błąd biura rachunkowego

Pan Mirosław prowadzi firmę budowlaną. Wszystkie zlecenia klientów wykonuje z należytą starannością, więc ma bardzo dobrą opinię na lokalnym rynku. W związku z tym jego grafik jest zajęty na kilka lat do przodu. Na budowlance zna się jak mało kto. Jedyne, co jest mu obce, to kwestie fiskalne. Rozliczenia, podatki, ZUSy to dla Mirosława czarna magia. Od 25 lat współpracuje z biurem rachunkowym, które prowadzi Pani Jadwiga. Nigdy nie było żadnych problemów i wszystko rozliczane o czasie. Pewnego dnia Pan Mirosław otrzymał informację, że urząd skarbowy wszczął kontrolę z uwagi na podejrzenie błędnie rozliczanego podatku VAT. Po kilka dniach w protokole pokontrolnym ujawniono, że od dawna księgowa błędnie kwalifikuje część świadczonych usług i nalicza obniżoną stawkę VAT. W związku z tym urząd skarbowy nakazał dopłacić podatek i naliczył karę.

Odpowiedzialność księgowego za błędy.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 26 ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Wbrew powszechnemu przeświadczeniu umowa z biurem rachunkowym nie zwalnia podatnika z tej odpowiedzialności i żaden zapis w umowie o współpracy nie może tego zmienić. Niemniej jednak klient biura może dochodzić roszczeń z tytułu nienależycie wykonanej usługi. Zgodnie z art. 76h ustawy o rachunkowości przedsiębiorca zajmujący się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych jest zobowiązany o zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Biuro rachunkowe ma obowiązek ubezpieczenia

Pan Mirosław udał się do biura rachunkowego Pani Jadwigi i zaczął awanturować. Mówił, że czuje się jak złodziej, a nigdy nikogo nie oszukał. Wszyscy sąsiedzi twierdzą teraz, że dorobił się „na złodziejstwie”. Twierdził, że wszystko to wina niekompetentnego biura i nie ma zamiaru za nic płacić. Pani Jadwiga przekazała mu numer polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu prowadzącego biuro rachunkowe i przeprosiła za wszystkie niedogodności. Zobowiązała się także współpracować przy likwidacji szkody. Poszkodowany szkodę zgłosił w towarzystwie ubezpieczeń i już następnego dnia otrzymał pismo (tzw. siedmiodniówka) z wykazem niezbędnych dokumentów.

Zakres ochrony i suma gwarancyjna

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 6  listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność́ z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność́ w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością̨, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. Zgodnie z § ust. 1 zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności określonych m.in. w ustawie o rachunkowości. Suma gwarancyjna ustawowa wynosi 10 000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Należy pamiętać, że zakres obowiązkowy ma charakter podstawowy i może nie pokrywać wszystkich zdarzeń np. rozliczania należności podatkowych, które stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Likwidacja szkody.

Zakład ubezpieczeń generował coraz to więcej problemów, wiec Pan Mirosław zlecił dalsze prowadzenie sprawy adwokatowi. Na szczęście Pani Jadwiga nie oszczędzała na na ubezpieczeniu i miała bardzo szeroki zakres tj. klauzule dodatkowe i wysoką sumę gwarancyjną, która pozwoliła pokryć szkodę w całości.

Więcej artykułów