SZKODY GÓRNICZE: WSPÓŁWŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH I WSPÓŁUCZESTNICTWO MATERIALNE A KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO.

Wyrokiem z dnia 19.03.2019 r., Sąd Okręgowy w Gliwicach, II Wydział Cywilny, Ośrodek Zamiejscowy w R., sygnatura akt: II Cgg 5/17, w sprawie z powództwa trzech osób fizycznych (I.N., A.N. (1), A.N. (2)), przeciwko pozwanej – spółce węglowej o naprawienie szkód górniczych, wydał wyrok o następującej treści:                                                     

  1. zasądził od pozwanej spółki węglowej tytułem jednorazowego odszkodowania za szkody w budynku mieszkalnym, budynku gospodarczym, szambie oraz nawierzchniach, na rzecz:
  1. powódki I. N. kwotę 483.594,45 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 300.000,00 zł od dnia 19.06.2018 r. oraz od kwoty 183.594,45 zł od dnia 19.03.2019 r.;
  1. powoda A. N. (1) kwotę 120.886,61 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 75.000,00 zł od dnia 19.06.2018 r. oraz od kwoty 45.886,61 zł od dnia 19.03.2019 r.;
  1. powoda A. N. (2) kwotę 120.886,61 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 75.000,00 zł od dnia 19.06.2018 r. oraz od kwoty 45.886,61 zł od dnia 19.03. 2019 r.;
  1. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
  1. nakazał pobrać od pozwanej spółki węglowej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 49.114,41 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;
  1. zasądził od pozwanej spółki węglowej na rzecz powodów I. N., A. N. (1), A. N. (2) po

3.600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż na podstawie przedłożonych do akt sprawy dokumentów ustalił, że powodowie I. N., A. N. (1), A. N. (2) są współwłaścicielami (we współwłasności w częściach ułamkowych) zabudowanej budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, szambem, altaną nieruchomości, przy czym udział I. N. we współwłasności wynosi 4/6 części, zaś udziały A. N. (1) i A. N. (2) wynoszą po 1/6 części.

Słusznie, w ślad za stanowiskiem Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy w Gliwicach przyjął, iż w przedmiotowej sprawie współuczestnictwo powodów miało charakter współuczestnictwa materialnego.

Warto w tym miejscu dodać, iż: „Skoro każdy z powodów dochodzi roszczeń do jego udziału we współwłasności, a czynności procesowych dokonuje na swoją tylko rzecz i ze skutkiem tylko dla siebie, to więzi między nimi nie mają cech współuczestnictwa jednolitego w rozumieniu art. 73 § 2 KPC. Powodów tych łączy więź charakterystyczna dla współuczestnictwa materialnego zwykłego (art. 72 § 1 pkt 1 KPC), u podstaw którego leży stosunek współwłasności.”[1]

O współuczestnictwie materialnym można mówić tylko wtedy, gdy pomiędzy poszkodowanymi istnieje więź oparta na jedności zdarzenia wyrządzającego szkodę. [2] W tym przypadku zdarzeniem inicjującym szkodę były ruchy wywołane przez pracę zakładu górniczego pozwanej, które oddziaływały na składniki majątku powodów.

W uchwale z dnia 30 stycznia 2007 r., III CZP 130/06 (OSNC 2008/1/1) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że wygrywającym proces współuczestnikom, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c. (czyli współuczestnikom materialnym) reprezentowanym przez tego samego radcę prawnego, sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika.

Na podstawie art. 100 zdanie 2 k.p.c., w opisywanej sprawie, Sąd zasądził od pozwanej jako strony przegrywającej proces na rzecz powodów po 3.600,00 zł, łącznie 10.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, które obejmują wynagrodzenie pełnomocnika procesowego będącego radcą prawnym zgodnie z § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018.265), co stanowi potwierdzenie dotychczasowej praktyki sądowej w tym zakresie w tego typu sprawach.

Źródło:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151515000511003_II_Cgg_000005_2017_Uz_2019-03-19_001

[1] post. SN z 3.10.2014 r. V CZ 26/14, Legalis.

[2] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Rok: 2019, Wydanie: 24, Stan na: 2019-03-04.

___________________________________________________________________________

[1] post. SN z 3.10.2014 r. V CZ 26/14, Legalis.

[1] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Rok: 2019, Wydanie: 24, Stan na: 2019-03-04.

telefon: +48 603 208 422
e-mail: m.sechman@pirozek.pl

Więcej artykułów