SZKODY GÓRNICZE: Uszkodzony grill i kojec dla psa? Kopalnia zapłaci za wszystko.

Wyrokiem z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt II Cgg 23/17, Sąd Okręgowy
w Gliwicach Ośrodek (…) w R., Wydział II Cywilny w sprawie o naprawienie szkód górniczych zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 476.883 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2017 roku do dnia zapłaty.

Pierwotnie powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 600.000 zł tytułem odszkodowania stanowiącego wartość odtworzeniową obiektów znajdujących się na jej gruncie pomniejszona o wartość naturalnego zużycia w tym: – za budynek mieszkalny 390.000 zł , za przybudówkę budynku mieszkalnego 70.000 zł, za budynek gospodarczy
z garażem 90.000 zł, ogrodzenie betonowe, z siatki i elementów metalowych 20.000 zł chodniki i nawierzchnia placu 18.000zł, altana, gnojownik i nasadzenia 12.0000 zł.

Według biegłego sądowego z zakresu budownictwa, szkód górniczych aktualna sytuacja górnicza w szczególności planowana dalsza eksploatacja w rejonie nieruchomości powódki wyklucza możliwość rektyfikacji budynku mieszkalnego i gospodarczego. Naprawa obiektów byłaby nieskuteczna ze względu na planowane dalsze wpływy i spodziewane deformacje podłoża gruntowego. Orientacyjny koszt rektyfikacji budynku mieszkalnego wyniósłby ok. 414.000 zł, a koszt dodatkowych napraw innych niż pochylenie 29.000 zł. Koszt rektyfikacji budynku gospodarczo – garażowego wyniósł by ok. 133.000 zł. Koszt naprawy pozostałych uszkodzeń w tym budynku ok. 10.000 zł. Remont pozostałych składników budowlanych na nieruchomości powódki wyniósłby ok. 25.000 zł. Łącznie naprawa wszystkich składników budowlanych na gruncie powódki wyniosłaby orientacyjnie 611.000 zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd ustalił odszkodowanie równe wartości odtworzeniowej obiektów z potraceniem kosztów naturalnego ich zużycia, z pominięciem studni , gnojownika i WC, co do których naprawiono szkodę wcześniej . Wartość odtworzeniowa brutto obiektów budowlanych wyniosła 476.883 zł, w tym:

– za budynek mieszkalny – 366.240 zł;

– za budynek gospodarczo – garażowy – 61.687 zł;

– za ogrodzenie – 21.364 zł;

– za altanę , kominek grillowy i gołębnik – 4.960 zł;

– za utwardzenie nawierzchni – 21.950 zł;

– za kojec dla psa – 682 zł;

Sąd w pkt 1 wyroku zasądził od pozwanej na rzecz powódki odszkodowanie w wysokości 476.883 zł stanowiące wartość odtworzeniową obiektów budowlanych pomniejszoną
o wartość naturalnego zużycia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 08 2017 r. Stosowane regulacje prawnej (tj. art. 363§1 k.c. w zw. z art. 145 p.g.g, ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 613; dalej p.g.g. oraz art. 144 ust. 1, art. 146 ust. 1 i art. 147 ust.3.) przyznają poszkodowanemu uprawnienie do dokonania wyboru sposobu naprawienia szkody, który to wybór jest dla Sądu wiążący. Roszczenie o odsetki za opóźnienie uwzględniono od dnia następnego po dniu doręczenia odpisu pozwu pozwanej zgodnie z art. 481 kc i art. 455 kc bowiem od tego dnia pozwana pozostawała w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia.

W pozostałym zakresie w niniejszej sprawie Sąd powództwo oddalił, a także nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 27.954 zł tytułem części należnych kosztów sądowych oraz zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 6.490 zł tytułem zwrotu części kosztów procesu.

Jak obrazuje przedmiotowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach odszkodowanie z tytułu szkód górniczych przysługuje poszkodowanym za wszystkie składniki majątku, które doznały uszkodzenia na skutek działalności eksploatacyjnej podmiotu górniczego. O ile zatem jesteśmy w stanie wykazać przez Sądem, iż zniszczenia dotyczą także takich elementów majątku, jak w opisywanym przypadku czyli altany, kominka grillowego, gołębnika czy nawet kojca dla psa, nic nie stoi na przeszkodzie, aby również z tytułu ich uszkodzenia żądać należnego odszkodowania od kopalni. 

Źródło wyroku:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/cgg/151515000511003_II_Cgg_000023_2017_Uz_2018-12-04_001

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aplikację prawniczą ukończył zdaniem państwowego egzaminu adwokackiego z wynikami bardzo dobrymi, za które otrzymał wyróżnienie dziekańskie.

telefon: +48 603 208 422
e-mail: m.sechman@pirozek.pl

Więcej artykułów