Szkody górnicze: Odszkodowanie od kopalni, która nie uznającej swojej odpowiedzialności za szkody górnicze.

Śląsk pomimo wygaszania aktywności kopalni pozostaje pod nieustannym wpływem eksploatacji górniczej. Szkodliwe oddziaływania wynikają z  ruchu kopalni podejmujących się wydobywania kopalin z nowych chodników, z których wpływy działalności górniczej mogą sięgać terenów zabudowanych.

Prowadzona eksploatacja górnicza wywołuje liczne wstrząsy wysoko oraz nisko energetyczne, powstają deformacje nieciągłe oraz ciągłe, uruchamiają się tzw. stare zroby,
jak również dochodzi do osiadania terenu. Wymienione wpływy eksploatacji górniczej negatywnie wpływają na budynki znajdujące się w obszarze górniczym kopalni.

Poszkodowani ruchem zakładów górniczych zainteresowani otrzymaniem odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości w pierwszej kolejności powinni zidentyfikować jakiego rodzaju oraz jakich rozmiarów szkody powstały na nieruchomości. Do najczęstszych szkód o charakterze górniczym można zaliczyć: uszkodzenia stolarki okiennej oraz drzwiowej, spękania na ścianach
w środku budynku, spękania na zewnątrz budynku, zawilgocenia ścian, pochylenie posadzek
oraz sufitów, które przy dużym wychyle mogą okazać się szczególnie dokuczliwe dla mieszkańców.

Kiedy zidentyfikowano zakres i rodzaj szkód górniczych należy niezwłocznie zgłosić szkodę zakładowi górniczemu oczekując następnie 30 dni na odpowiedź ze strony kopalni, która w określonym terminie powinna przedstawić propozycje ugodowe. Coraz częściej zdarza się jednak, że kopalnia uchybia ustawowemu terminowi lub też przedstawia odpowiedź odmowną w zakresie naprawy szkody.

W opisywanej sytuacji kiedy kopalnia odmówi wypłaty odszkodowania lub naprawy budynku, właściciel nieruchomości nie pozostaje bezbronny, przysługuje mu bowiem prawo wstąpienia
na drogę postępowania sądowego
, gdzie wykazując związek przyczynowy między powstałą szkodą
a ruchem zakładu górniczego będzie zdolny do uzyskania należnego odszkodowania.  Poszkodowany ruchem zakładu górniczego powinien także wiedzieć, iż decydując się wstąpić na drogę postępowania sądowego zwolniony będzie z obowiązku uiszczania opłat sądowych. Powyższe stanowi zdecydowane ułatwienie w dochodzeniu odszkodowania.

W sytuacji złożenia odpowiedzi odmownej co do naprawy szkody, ewentualny proces oparty zostanie na ustaleniu odpowiedzialności kopalni co do zasady oraz co do wysokości. Sąd rozpoznający sprawę uwzględniając gromadzony w sprawie materiał dowodowy oceni istnienie związku przyczynowego między istniejącą szkodą oraz następnie wartość powstałych szkód. W znacznej mierze przebieg postępowania sądowego będzie zależny od stanowiska biegłych powoływanych w sprawie. To w zakresie ich kompetencji spoczywać będzie kwestia ustalenia, czy i w jaki sposób ruch zakładu górniczego doprowadził do szkód na nieruchomości, a następnie jakiej wysokości odszkodowanie Sąd powinien wypłacić poszkodowanemu.

Podsumowując dotychczasowe rozważania podkreślić należy, iż w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład górniczy poszkodowany jest uprawniony do jego dochodzenia na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia szkód o charakterze górniczym warto również podejmować niezwłoczne kroki zmierzające do profesjonalnego zajęcia się sprawą. Kancelaria adwokacka Pirożek & Pirożek świadczy profesjonalne usługi prawne, dysponuje również bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia spraw wynikających ze sporów górniczych.

O autorze

Mariusz Gaweł

Adwokat

O MNIE

Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie nowe kompetencje zdobywa na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją praktykę zawodową rozwija w m. in. na gruncie prawa bankowego, górniczego, spadkowego oraz upadłościowego. Dotychczasowe doświadczenie budował również stosując przepisy szeroko rozumianego prawa medycznego, świadcząc pomoc prawną na rzecz pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne wykonywanie zawodu i prowadzenie biznesu. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, uwzględniając przy tym istotne kwestie podatkowe. Wolne chwile poświęca dobrej muzyce, górom oraz wspinaczce.

KONTAKT


Więcej artykułów