Szkody górnicze: kopalnia uznała związek przyczynowo-skutkowy, a mimo to wniosła apelację.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 16 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa  844/17

Pani Krystyna jest właścicielką nieruchomości, która jest położona na obszarze górniczym,  eksploatowanym przez pobliski zakład górniczy,  którego roboty górnicze doprowadziły do zniszczenia budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz nawierzchni terenowej wokół nieruchomości naszej poszkodowanej. W związku z ogromnymi zniszczeniami na swoich nieruchomościowych i po bezskutecznej próbie ugodowego załatwienia sprawy z kopalnią pani Krystyna zdecydowała się  wystąpić na drogę sądową i domagać się stosownego odszkodowania.

Sąd rozpoznający sprawę na  sporządzonej w toku postępowania opinii biegłej sądowej  ustalił, że wszystkie obiekty budowlane zlokalizowane na posesji pani Krystyny podlegają wpływom eksploatacji górniczej, w związku z czym prowadzenie remontu na nieruchomości jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Biegły w swojej opinii stwierdził m.in. to, że w budynku mieszkalnym występuje ponadnormatywny pochył kwalifikujący budynek do rektyfikacji, deformacja stropu piwnicy zagraża bezpiecznej eksploatacji budynku, występują pęknięcia na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Natomiast w budynku gospodarczym występują pęknięcia na ścianach zewnętrznych, stropach, oraz pęknięcia szyb zamontowanych w ramach stalowych. Dodatkowo na nieruchomości występuje także spękanie i deformacja podmurówki betonowej oraz liczne deformacje nawierzchni.

Ustalono zatem, że koszty  odtworzeniowe elementów nieruchomości, remontów oraz rektyfikacji są ze względów ekonomicznych nieopłacalne i pani Krystyna powinna otrzymać jednorazowe odszkodowanie dotyczące wszystkich uszkodzonych nieruchomości. 

Warto również wspomnieć, że Sąd rozpoznający sprawę zauważył, że budynek gospodarczy, ogrodzenie i nawierzchnia, pełnią wobec budynku mieszkalnego funkcję pomocniczą i uzupełniającą, a sposób naprawienia wszystkich szkód górniczych, jakie ujawniły się na nieruchomości powódki, powinien cechować się spójnością, celowością i gospodarnością.

Wspomnieć jeszcze należy, że pozwana kopalnia w toku sprawy nie kwestionowała zasadności swojej odpowiedzialności za powstałe szkody.

W konsekwencji Sąd Pierwszej Instancji  zasądził na rzecz Pani Krystyny kwotę  457 986,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia ogłoszenia wyroku. Sąd stanął bowiem na stanowisku, że dopiero w wyroku została określona szkoda, jej rozmiar oraz wysokość należnego powódce odszkodowania. Biorąc przy tym pod uwagę charakter sprawy jako tzw. górniczej, w której powódka w momencie wniesienia pozwu nie była w stanie określić, jaka będzie wysokość poniesionej przez nią szkody.

Od powyższego wyroku, ku zdziwieniu pani Krystyny kopalnia  złożyła apelację zaskarżając go w całości. Pozwana kopalnia w swoim odwołaniu podniosła, że Sąd Pierwszej Instancji dokonał  błędnej i dowolnej oceny materiału dowodowego oraz przez zaniechanie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu geologii i górnictwa na określanie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy działalnością kopalni, a uszkodzeniami na nieruchomości poszkodowanej.

W toku postępowania apelacyjnego Sąd dostrzegł, że okoliczność, że szkody, które ujawniły się na nieruchomości powódki są skutkiem prowadzonej przez zakład górniczy pozwanej działalności eksploatacyjnej została wyraźnie przyznana przez oświadczenie pełnomocnika kopalni złożone na rozprawie przez Sądem Pierwszej Instancji. Wówczas pełnomocnik kopalni wskazał, iż  „nie kwestionuje zasady odpowiedzialności za szkodę powódki”

Sąd uznał, że wskazane przyznanie dokonane przez kopalnię odpowiada kryterium z art. 229 k.p.c., gdyż nie nasuwa ono wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Zgodnie z powyższym przepisem nie wymagają dowodu faktu, które zostały przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną.

W ocenie Sądu apelacyjnego dowód z opinii biegłego z zakresu geologii i górnictwa był zbędny, gdyż kwestia istnienia związku przyczynowego została przyzna przez kopalnię w toku sprawy. W konsekwencji apelacja została w całości oddalona, a pani Krystyna uzyskała stosowne odszkodowanie. 

Źródło orzeczenia: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

http://orzeczenia.ms.gov.pl

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

telefon: +48 503 891 164
e-mail: r.kirsch@pirozek.pl

Więcej artykułów