Stalking, –  czyli uporczywe nękanie w świetle prawa karnego

Stalking, - czyli uporczywe nękanie w świetle prawa karnego

Od 2011r. w polskim systemie karnym można spotkać się z przestępstwem uporczywego nękania zwanym także stalkingiem. W potocznym rozumieniu stalking jest formą nękania drugiej osoby lub wzbudzania stanu zaniepokojenia poprzez natarczywe wiadomości, nachodzenie, śledzenie czy też obserwowanie. Szczególnie często stalkerzy wybierają właśnie drogę elektroniczną do niepokojenia pokrzywdzonych, a powszechna dostępność komunikatorów i portali społecznościowych ułatwia stalkerom szukanie i nękanie obranych osób.

Kiedy możemy mówić o Stalkingu ?

Nie ma jednej konkretnej definicji stalkingu, a formy uporczywego nękania jakich dopuszczają się sprawcy stają się coraz bardziej kreatywne. Zaczynając od uporczywych SMS-ów czy e-maili aż po bardziej fizyczne formy nękania jak śledzenie, włamywanie się na mieszkań, groźby przy użyciu ostrych narzędzi itp.

Poza bardziej oczywistymi formami nękania często można spotkać się z próbami wywołania strachu czy uczucia silnego niepokoju u pokrzywdzonych poprzez nadsyłanie anonimowych listów z pogróżkami, niszczenie mienia pokrzywdzonej osoby, czy też rejestrowanie prywatnego życia ofiary. Niejednokrotnie ofiary stalkingu zgłaszały także próby manipulowania ich najbliższym otoczeniem w postaci nękania także ich rodzin i przyjaciół.

Prawo a stalking

Kodeks karny informuje nas, że aby zachowania sprawcy były uznane za stalking muszą one być uporczywe i w znacznym stopniu naruszać prywatność osoby pokrzywdzonej lub wywołać u ofiary silne i uzasadnione poczucie zagrożenia, stresu, lęku i poniżenia. W Polsce uporczywe nękanie jest przestępstwem z art. 190a Kodeksu Karnego. Przepis ten stanowi, że „kto przez zachowanie bezprawne, w sposób uporczywy i bez uzasadnionej przyczyny ściga inną osobę, jej życie prywatne lub narusza jej nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5″.

Co robić kiedy jestem ofiarą stalkingu ?

Stalking jest bardzo poważnym przestępstwem, które może mieć poważne konsekwencje dla ofiary. Dlatego ważne jest, aby osoby, które czują się nękane, jak najszybciej zgłosiły ten fakt policji. Policja może podjąć działania, aby chronić ofiarę i zapobiec dalszemu nękaniu. W przypadku skutecznego oskarżenia i skazania sprawcy, sąd może orzec kary pozbawienia wolności, kary grzywny lub inne kary w zależności od okoliczności sprawy.

Jak surowa może być kara za stalking ?

Kara za stalking zależy od okoliczności sprawy i decyzji sądu, a w trakcie rozprawy sąd bierze pod uwagę wszystkie znane fakty dotyczące sprawy, zeznania pokrzywdzonych i przede wszystkim sąd poddaje analizie skutki wywołane przez uporczywe nękanie. Jeśli stalking prowadzi do uszkodzenia zdrowia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ofiary, kara może wynosić od 6 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku, gdy sprawca stosuje przemoc wobec ofiary lub narusza jej nietykalność cielesną, kara może wynosić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Podsumowując, stalking jest poważnym przestępstwem, które może nie tylko odcisnąć na ofierze ślad psychiczny, lecz może doprowadzić do strat majątku czy nawet uszczerbku na zdrowiu. Dlatego każda osoba czująca zagrożenie i niepokój związany z natarczywym nękaniem powinna niezwłocznie zgłosić ten problem Policji i podjąć samodzielne kroki zabezpieczające takie jak: zablokowanie numerów telefonów i adresów email przez które stalker nawiązuje z nami kontakt, pamiętać o zabezpieczaniu mieszkania przed potencjalnym włamaniem i oczywiście zbieranie wszelkich dowodów na to, że jesteśmy ofiarami stalkingu.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów