Szkody Górnicze: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI A MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z końca ubiegłego roku tj. dnia 12.10.2018 r., w sprawie o sygn. akt V ACa 737/17, potwierdził utrwalone w orzecznictwie stanowisko, że przejście korzyści i ciężarów w przypadku zbycia nieruchomości odnosi się do tych tylko ciężarów i korzyści, jakie powstały po wydaniu rzeczy.

W analizowanej sprawie powódka nabyła w drodze darowizny nieruchomość dotkniętą szkodami pochodzenia górniczego, które to powstały przed przeniesieniem własności wspomnianej nieruchomości. W umowie zbycia nieruchomości będącej przedmiotem postępowania nie było stosowanej wzmianki dotyczącej przelewu wierzytelności z tytułu odszkodowania za szkody górnicze ujawnione przed datą dokonaniem darowizny.

Nowa właścicielka nieruchomości – powódka wystąpiła przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za powstanie szkód górniczych o zapłatę stosowanego odszkodowania. Sąd I instancji przyznał jej kwotę w wysokości 123.267,95 zł wraz z należnymi odsetki od tej kwoty, które zasądzono od dnia wyrokowania.

Jednakże na skutek apelacji złożonej przez pozwaną spółkę wyrok został zmieniony a powództwo oddalone w całości. Przyczyną powyższego stanu rzeczy był brak legitymacji czynnej po stronie powódki, która w dniu powstania szkód pochodzenia górniczego nie była właścicielką nieruchomości będącej przedmiotem sporu.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, iż: „poprzedniczce prawnej powódki przysługiwały roszczenia o naprawę szkód górniczych ujawnionych na przedmiotowej nieruchomości w 2013 roku. Wola poprzedniczki prawnej ewentualnego przeniesienia tych uprawnień musi być dokonana w sposób wyraźny i stanowczy. Jak już wyżej wskazano oświadczenia o cesji wierzytelności z tytułu odszkodowania za szkody górnicze nie zostało złożone (…).”

Trafne zatem było stanowisko pozwanej spółki w omawianej sprawie, że zgodnie z brzmieniem art. 144 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze powódka, nie będąc właścicielem nieruchomości w dacie wyrządzenia szkody, nie może skutecznie domagać się naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego. W sytuacji gdy oświadczenie o cesji wierzytelności z tytułu odszkodowania za szkody górnicze ujawnione przed dokonaniem darowizny – nie zostało złożone przez poprzedniczkę prawną powódki – to nie jest ona czynnie legitymowana do wystąpienia z powództwem.

W tym stanie rzeczy powództwo podlegało oddaleniu a powyższy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach potwierdził dotychczasowy kierunek orzeczniczy w tego typu przypadkach.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dot. szkód górniczych na specjalnie przygotowanej stronie poświęconej szkodom górniczym.

Źródło orzeczenia: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

http://orzeczenia.ms.gov.pl

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aplikację prawniczą ukończył zdaniem państwowego egzaminu adwokackiego z wynikami bardzo dobrymi, za które otrzymał wyróżnienie dziekańskie.

telefon: +48 603 208 422
e-mail: m.sechman@pirozek.pl

Więcej artykułów