Sposoby podziału spadku

Podział spadku jest nieodłącznym elementem procesu dziedziczenia, umożliwiającym rozdzielenie majątku pozostawionego przez zmarłego między jego spadkobierców. Jest to proces złożony, wymagający zrozumienia dostępnych opcji i ścieżek prawnych, a także często będący źródłem konfliktów rodzinnych. Prawo spadkowe oferuje kilka ścieżek działu spadku, z których każda ma swoje specyfiki i może być odpowiednia w zależności od konkretnej sytuacji.

Dział spadku w drodze porozumienia

Najprostszą i najbardziej pożądaną formą podziału spadku jest podział amicable, czyli za porozumieniem stron. Spadkobiercy, którzy doszli do porozumienia co do podziału majątku spadkowego, mogą dokonać tego poprzez sporządzenie umowy o dział spadku. Umowa o dział spadku może być generalnie zawarta w dowolnej formie. Szczególna forma takiej umowy jest uzależniona od tego, co jest przedmiotem działu spadku. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli do spadku należy przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Warto podkreślić, że oprócz nieruchomości i przedsiębiorstw, przedmiotem umów mogą być również prawa majątkowe, takie jak patenty, prawa autorskie, czy udziały w spółkach. Ponadto, spadkobiercy powinni być świadomi możliwości zabezpieczenia swoich interesów poprzez dokładną wycenę majątku spadkowego, co może wymagać skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego. Zabezpiecza to każdą ze stron przed ewentualnymi stratami wynikającymi z niedoszacowania wartości poszczególnych składników majątku.

Sądowy dział spadku

Jeżeli spadkobiercy nie osiągną porozumienia, konieczny może okazać się sądowy dział spadku. Procedura sądowa inicjowana jest na wniosek jednego lub kilku spadkobierców i prowadzona jest przed sądem właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W przypadku braku tych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania i ewentualnym zabezpieczeniu dowodów, wydaje postanowienie o dział spadku, określając sposób podziału majątku.

Rola mediatora w procesie podziału spadku

W sytuacjach konfliktowych, przed podjęciem drogi sądowej, warto rozważyć mediację. Mediator, będący neutralną trzecią stroną, może pomóc w negocjacjach między spadkobiercami i znalezieniu satysfakcjonującego wszystkie strony rozwiązania. Mediacja jest szczególnie wartościowa, gdy spadkobiercy chcą zachować dobre relacje rodzinne, a jednocześnie rozwiązać spór dotyczący działu spadku.

Konsekwencje prawne niepodjęcia żadnych działań w kierunku działu spadku

Wniosek o dział spadku może złożyć każde ze współspadkobierców, nabywca udziału spadku lub wierzyciel spadkobiercy. Podobnie jak w przypadku postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma tu konkretnego terminu na wszczęcie takiego postępowania.

Niepodjęcie żadnych działań w kierunku podziału spadku przez spadkobierców może  jednak prowadzić do szeregu konsekwencji prawnych i finansowych, które mogą komplikować zarządzanie majątkiem spadkowym i wpływać na relacje między spadkobiercami.

W sytuacji, gdy spadkobiercy nie podejmują działań, majątek spadkowy pozostaje nierozdzielony, co oznacza, że wszyscy spadkobiercy są współwłaścicielami całości majątku. Brak podziału spadku utrudnia wykorzystanie majątku spadkowego do celów osobistych lub inwestycyjnych przez spadkobierców, ponieważ wszelkie decyzje wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

Niepodjęcie działań w kierunku podziału spadku może mieć również konsekwencje finansowe, takie jak narastanie długów związanych z majątkiem spadkowym. Długi te mogą dotyczyć zaległych podatków, nieuregulowanych rachunków za media czy zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez zmarłego. Współwłaściciele majątku spadkowego są solidarnie odpowiedzialni za te długi, co oznacza, że wierzyciele mogą domagać się spłaty od każdego ze spadkobierców.

Ponadto, długotrwały brak podziału spadku może prowadzić do konfliktów rodzinnych i pogorszenia relacji między spadkobiercami. Rozbieżności w poglądach na zarządzanie majątkiem spadkowym i jego przyszłość mogą eskalować, co utrudnia późniejsze negocjacje i osiągnięcie porozumienia.

O autorze

Anna Wieczorek

Radca Prawny

O MNIE

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; zawód radcy prawnego wykonuje od 2020 r. Posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Doktorant związany nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana.

W kręgu szerokich zainteresowań znajduje się m.in. prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywała angażując się w procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe spółek z różnych branż, których aktywa wyceniano na  dziesiątki milionów złotych. Do największych sukcesów zalicza koordynację projektu, w którym doszło do zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży  składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (tzw. przygotowana likwidacja – pre-pack), którego wartość stawiała go pod tym względem na jednym z pierwszych miejsc w 2020 roku. Specjalizuje się również w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada kompetencje w zakresie regulowania skomplikowanego stanu prawnego nieruchomości, również przy uwzględnieniu wielowątkowego postępowania spadkowego. 

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów