Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy rozwód z orzeczeniem o winie ma późniejszy wpływ na sprawę o podział majątku.  Czy można uzyskać większą część majątku wykazując winę małżonka? W tym wpisie postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. 

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku?

Niezależnie od tego, czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie, sprawa o podział majątku będzie przebiegała tak samo. Zgodnie z prawem małżonek z którego winy nastąpił rozpad małżeństwa ma takie sama prawa do swojej części majątku jak drugi małżonek. Oznacza to, że rozwód z orzeczeniem o winie nie ma wpływu na podział majątku.

Najczęściej sąd ustala równe udziały w majątku wspólnym i dokonuje podziału majątku po połowie. Nie ma znaczenia  to kto przyczynił się bardziej do rozpadu małżeństwa. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy przyczyną rozwodu była zachowania uszczuplające majątek wspólny bądź też nieprzyczyniające się do jego powiększania. W praktyce takie zachowania to wszelkiego rodzaju uzależnienia jak narkomania, alkoholizm, hazard. W takim przypadku sąd może orzec, że małżonek, który doprowadził do rozpadu małżeństwa będzie ponosił większy ciężar finansowy. 

Jak uzyskać korzystny podział majątku po rozwodzie?

Zgodne z art. 43 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

§ 1.Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

§ 2.Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

§ 3.Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W praktyce oznacza to, że aby sąd przyznał nam większą część majątku musimy wykazać, że w większym stopniu przyczyniliśmy się do jego gromadzenia. Natomiast druga strona próbowała ten majątek uszczuplać przez nieodpowiedzialne zachowania. 

Od czego zacząć? 

1. Zgłoś się do adwokata lub radcy prawnego.
2. Wypisz wszystkie aktywa i pasywa, które są w posiadaniu małżonków. Podziel je na dwie kategorie: osobiste i wspólne.
3. Wyznacz wartość każdego z aktywów i pasywów. Pomocne mogą być rachunki bankowe, umowy najmu lub darowizny oraz inne dowody finansowe.
4. Rozstrzygnij, kto będzie miał prawo do posiadania każdego z aktywów i pasywów. 

Po mimo, że rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa bezpośrednio na podział majątku, doświadczony adwokat wykorzysta przewagę jaką jest wina byłego współmałżonka i uzyska korzystne rozstrzygnięcie. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej już na początku drogi o podział majątku, aby wiedzieć jakie kroki podjąć. 

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów