Przesunięcie rejestracji do CRBR oraz nowego JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu daty wejścia w życie obowiązku stosowania nowego pliku JPK_VAT przez polskich przedsiębiorców, a także o wydłużeniu czasu na rejestrację do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Nowy JPK_VAT
W związku z koronawirusem Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przeniesienie wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT z 1-go kwietnia 2020 roku na 1-go lipca 2020 roku.
Nowy plik JPK_VAT został zapowiedziany wraz ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 4-go lipca 2019r. i miał zastąpić deklaracje VAT-7 i VAT-7K, a także wyeliminować takie załączniki jak VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT – wystarczyłoby zaznaczyć odpowiednie pola wyboru, które dodawałyby automatycznie wyżej wymienione załączniki.

Rejestracja do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Obowiązek rejestracji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych powstał w dniu 13 października 2019 roku i zobowiązał nowo założone spółki do wpisu w terminie do 7 dni od daty rejestracji w KRS, a pozostałe podmioty do dokonania rejestracji do dnia 13 kwietnia 2020r.
W związku ze złą sytuacją epidemiczną w Polsce obowiązek ten został przesunięty z 13-go kwietnia 2020 roku na 1-go lipca 2020 roku.
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
1) spółki jawne;
2) spółki komandytowe;
3) spółki komandytowo-akcyjne;
4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).
Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych prowadzących zarejestrowaną w KRS działalność na terytorium Polski w formie oddziału.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) definicja beneficjenta rzeczywistego jest następująca:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
• osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
• osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
• osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
• osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Więcej artykułów