Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 k.p.k.) – czy warto?

Prawidłowe rozwiązanie zagadnienia, czy warto iść na „ugodę” z prokuratorem i doprowadzić do szybkiego skazania bez potrzeby prowadzenia długoterminowego postępowania dowodowego wymaga odpowiedzi na kilka pytań.

Po pierwsze i co najważniejsze – należy sobie zadać pytanie: czy popełniłem czyn i czy przyznaję się do jego popełnienia? Jeżeli odpowiedź na tak zadane pytanie jest twierdząca, należy ustalić czy podejrzany spełnia warunki do wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i mówiąc wprost, porozumieć się z prowadzącym postępowanie (Policja, Prokurator) w zakresie wymiaru kary i innych środków karnych. Następnie trzeba ustalić linię obrony, czy podejrzany chce skorzystać z takiej formy rozstrzygnięcia.

Jeżeli do czynu się nie przyznajemy, co więcej, kwestionujemy przebieg, sposób, miejsce, czas i okoliczności popełnienia – należy bezwzględnie doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego ale od samego początku kwestionować to, co w sprawie może przybliżyć nas do uniewinnienia. Oczywiście zachęcamy skontaktowanie się z adwokatem mającym doświadczenie w sprawach karnych. Wszak nie zawsze spotkanie musi zakończyć się podpisaniem umowy na prowadzenie takiej sprawy, ale celne wskazówki mogą doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Skazanie bez rozprawy

Przechodząc do rzeczy, instytucja skazania bez przeprowadzenia rozprawy opisana jest w art. 335 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tym przepisem, zamiast aktu oskarżenia prokurator występuje do Sądu z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków, z uwzględnieniem prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego, np. obowiązek jego przeproszenia czy naprawienia szkody.

Stąd na wstępie artykułu nie bez powodu znalazło się stwierdzenie ugoda. Ugoda w tym przypadku stanowi kompromis, oskarżony przekazuje Organowi prowadzącemu postępowanie informacje o popełnionym przestępstwie w taki sposób, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Istotnym elementem jest przyznanie się do zarzucanego czynu, co choć nie stanowi „korony” dowodów w polskim porządku prawnym, tak dla zdecydowanej większości składów orzekających są wyznacznikiem dopuszczalności „ugody” i jednocześnie jej elementem koniecznym.

W zamian za te informacje i przyznanie się do winy, w granicach zagrożenia karnego za dany występek (tj. czyn niebędący zbrodnią ani wykroczeniem) podejrzany otrzymuje swoistą nagrodę polegającą na uzgodnieniu kar z prokuratorem.

W praktyce Sądy przychylają się do wniosków i orzekają zgodnie z ustaleniami poczynionymi w toku postępowania przygotowawczego. Może się zdarzyć sytuacja, gdy Sąd nie uwzględni wniosku z przyczyn formalnych albo z przyczyn merytorycznych, np. Sąd poweźmie wątpliwość co do prawdziwości wyjaśnień złożonych przez oskarżonego albo np. uzna proponowaną karę za zbyt łagodną w stosunku do popełnionego czynu.

Należy pamiętać, że wydanie wyroku w trybie art. 335 k.p.k. musi być poprzedzone decyzją na tyle pewną, żeby mieć świadomość praktycznego braku możliwości zaskarżenia takiego orzeczenia. Zgodnie z art. 447 § 5 k.p.k. apelację ogranicza się do zarzutów materialnych wymienionych w art. 438 pkt 1 i 1a oraz procesowych z pkt 2. Podstawy zarzutów nie mogą stanowić błędy w ustaleniach faktycznych ani rażąca niewspółmierność kary, chociażby z tego względu, że podejrzany a następnie oskarżony (po skutecznym złożeniu wniosku do Sądu podejrzany uzyskuje status oskarżonego) uzgadnia przebieg zdarzenia (co uniemożliwia kwestionowanie tej sfery) a także uzgadnia karę (co uniemożliwia kwestionowanie wymierzonej kary).

W tym stanie rzeczy warto przemyśleć decyzję w zakresie skorzystania z art. 335 k.p.k. O ile istnieje gwarancja łagodnego osądzenia w stosunku do postępowania zwykłego tak gwarancji wzruszenia takiego orzeczenia po nieprzemyślanej, pochopnej decyzji już praktycznie nie ma.

Stąd warto skontaktować się z adwokatem, który daje gwarancję rozważnej decyzji.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

Michał Grabowski

Adwokat

O MNIE

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. zdał egzamin adwokacki z wyróżnieniem i od września 2020 r. prowadzi praktykę adwokacką. Od 2016 r. współpracuje z kancelarią PIROŻEK & PIROŻEK, uprzednio pracując w dużych, wieloosobowych kancelariach, w których świetnie się odnajduje.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, gospodarczym i karnym. W kręgu zainteresowań mecenasa są przede wszystkim spory konsumenckie z podmiotami rynku finansowego (banki, fundusze inwestycyjne). Ponadto specjalizuje się w dochodzeniu i zabezpieczaniu roszczeń wierzycieli w postępowaniach sądowych i pozasądowych (windykacja, antywindykacja). Pasjonat prawa karnego.

Obronił pracę magisterską na temat czynów zabronionych na sportowych imprezach masowych pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Cieleckiego, Prof. UO.

W czasie wolnym uprawia sport, podróżuje lub ogląda mecze piłki nożnej.

Żartobliwie przyznaje, że swoją prawniczą karierę rozpoczął w wieku 8 lat kiedy napisał umowę, w wyniku której za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał wymarzony rower.

KONTAKT


Więcej artykułów