Prawo pracy: Wypadek pracownika w delegacji.

Kodeks pracy stanowi m.in., że pracownik podlega kierownictwu swojego pracodawcy. Oznacza to, że pracownik musi wykonywać polecenia swojego pracodawcy, ale nie tylko. Podległość służbowa wiąże się bowiem również z tym, że pracownik musi wykonywać swoją pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę.

Miejsce i czas pracy pracownika najczęściej są stałe. Pracownik z reguły wykonuje swoją pracę w zakładzie pracy pracodawcy w godzinach, które stanowią normalne godziny pracy tego zakładu. Jednakże, możliwe jest, że pracodawca wyśle pracownika w delegację, czyli wyda mu polecenie wykonywania pracy w innym miejscu i czasie niż zazwyczaj.

Środowisko pracy pracownika w delegacji nie jest natomiast wolne od zagrożeń. Przeciwnie, pracownik w podróży służbowej może być nawet bardziej narażony na zaistnienie wypadku niż w swoim zwyczajnym miejscu pracy. Oprócz zagrożeń normalnie występujących w jego pracy pracownik ponosi bowiem także ryzyko związane z przejazdem, noclegiem w obcym miejscu, czy nawet spożywaniem posiłków i spędzaniem wolnego czasu w trakcie delegacji.

Co zatem jeśli w trakcie podróży służbowej pracownik ulegnie wypadkowi? Czy takie zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy? Odpowiedź na te pytania zależy od tego w jakich okolicznościach miał miejsce wypadek.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą w trakcie wykonywania przez pracownika swoich zwykłych czynności pracowniczych. Oznacza to, że wypadkiem przy pracy w delegacji jest takie zdarzenie, które jest ściśle związane z wykonywaniem pracy.

Jeśli chodzi o wypadki powstałe w trakcie delegacji, ale w innych okolicznościach niż wykonywanie pracy, to zaistnienia takiego wypadku nie pozbawia pracownika ochrony. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej, traktuje się bowiem wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wykonywanie pracy. Istota ochrony pracownika w podróży służbowej sprowadza się do rozciągnięcia szczególnej ochrony ubezpieczeniowej także na okoliczności należące do sfery prywatnych spraw pracownika (zob. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2015 r., II UK 370/14). Oznacza to, że pracownik jest chroniony przez cały czas trwania delegacji, nawet w tzw. czasie wolnym, czyli np. spożywaniu posiłku czy spacerze. Jeśli zatem pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie odbywania podróży służbowej zdarzenie to najpewniej będzie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy lub zdarzenie traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Przy czym z punktu widzenia świadczeń jakie pracownik może uzyskać z tytułu wypadku bez znaczenia pozostaje, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy czy też jako zdarzenie traktowane na równi z wypadkiem przy pracy.

O autorze


Więcej artykułów