Prawo budowlane: Projekt budowlany niekoniecznie na papierze – od 1 lipca 2021 r. także elektroniczny.

Od 1 lipca 2021 r. cyfryzacja upomniała się o budownictwo, a konkretnie o projekty budowlane. Do końca czerwca projekty budowlane musiały mieć formę pisemną. Po wprowadzonych zmianach możemy wybrać dotychczasową papierową formę lub formę elektroniczną, a w ograniczonym zakresie, także wykonać mix obu form.

Zgodnie z art. 34 ust. 3f ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r., projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci:

  1. papierowej albo
  2. elektronicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1 pr. bud. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia m.in. szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych. Aby dostosować dotychczasowe rozporządzenie Minister Rozwoju 25 czerwca 2021 r. wydał zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które podobnie jak art. 34 ust. 3f pr. bud., weszło w życie od 1 lipca 2021 r.

Projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej.[1]

Stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF. Rozwiązania projektowe w części rysunkowej zapisywanej w pliku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, sporządza się w postaci wektorowej. Powyższe oznacza, że inne niewymienione wyżej elementy, np. opinie, uzgodnienia, pozwolenia, nie muszą być w zawarte w ww. pliku PDF i mogą być zapisane w innym niż PDF formacie. 

Jeden plik nie może przekroczyć 150 MB, natomiast sposób oznaczenia nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (patrz tabela niżej).[2]

Poz.Elementy projektu budowlanegoNazwa pliku w przypadku zapisu*
w jednym plikuw więcej niż jednym pliku
1projekt zagospodarowania działki lub terenuPZT_zPZT_x_z
2projekt architektoniczno-budowlanyPAB_zPAB_x_z
3projekt technicznyPT_zPT_x_y_z
4załączniki projektu budowlanego, w tym załączniki projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu techniczno-budowlanego i projektu technicznegoZL_zZL_x_z
5elementy, o których mowa w poz. 1 i 2 tabeliPZT_PAB_z
6elementy, o których mowa w poz. 1, 2 i 4 tabeliPZT_PAB_ZL_z
7elementy, o których mowa w poz. 1 i 4 tabeliPZT_ZL_z
8elementy, o których mowa w poz. 2 i 4 tabeliPAB_ZL_z

W przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez oprawę należy rozumieć zapisanie w plikach komputerowych.[3] Do rozporządzenia wprowadzono wyjątek od wspólnej oprawy całego projektu budowlanego. Ponieważ wspólna oprawa projektu budowlanego w postaci elektronicznej polega na zapisaniu projektu w jednym pliku, projekt techniczny sporządzany w postaci elektronicznej nie będzie mógł być oprawiony razem z pozostałymi elementami projektu budowlanego.[4]  Zasadą jest, że projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i załączane dokumenty do projektu budowlanego należy sporządzić w takiej samej postaci. Nie można więc części sporządzić w postaci papierowej, a części w postaci elektronicznej. Natomiast zasada ta nie dotyczy projektu technicznego. Jeżeli projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany zostały sporządzone w postaci papierowej, możemy (ale nie musimy), sporządzić projekt techniczny w postaci elektronicznej.[5] Dopuszczalny jest również odwrotny mix


[1] § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[2] § 2b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[3] § 5 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[4] § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[5] § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

O autorze

Piotr Bosowski

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Obronił pracę magisterską „Weksel własny – wybrane zagadnienia” pod opieką prof. uo dr hab. P. Steca. Na co dzień zajmuje się sporami powstałymi na gruncie prawa cywilnego i gospodarczego, a także prawem bankowym oraz roszczeniami związanymi z naprawą szkód na nieruchomościach, powstałych w wyniku ruchu zakładów górniczych.

Fan górskich wycieczek, biegów długodystansowych, dobrej książki i kawy.

KONTAKT

tel.: +48 508 438 768

e-mail: p.bosowski@pirozek.pl


Więcej artykułów