Praktyczny poradnik upadłości konsumenckiej – cz. III

Przedmiotowy artykuł zostanie poświęcony bardziej technicznym aspektom postępowania zainicjowanego wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Poniżej znajdziecie Państwo ogólny zarys zakresu czynności jakie w związku ze złożonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości podejmuje sąd upadłościowy oraz syndyk.

Kiedy złożono już do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, należy oczekiwać na reakcję sądu. Sąd upadłościowy po wstępnej weryfikacji złożonych dokumentów może się dopatrzyć braków formalnych lub też wezwać do przedstawienia, kluczowych w jego ocenie, informacji lub dokumentów.

Kiedy sąd upadłościowy stwierdzi, iż dysponuje już pełnym materiałem dowodowym, wydaje w sprawie postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym m.in. wyznacza syndyka oraz wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze.

Od momentu ogłoszenia upadłości wiele czynności w postępowaniu upadłościowym dokonywać będzie syndyk, który został wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Jedną z pierwszych czynności jaką syndyk wykona, będzie zwrócenie się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Syndyk ponadto zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość.  

Uznać należy, że działania opisane powyżej stanowią jedną z form weryfikacji tzw. „moralności dłużnika”.

Dłużnik na etapie postępowania upadłościowego powinien mieć również świadomość ciążących na nim obowiązków, w tym jednego z ważniejszych – współdziałania z syndykiem. Przepisy prawa upadłościowego wskazują bowiem, że jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub dłużnik w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Niezmiernie ważną kwestią związaną z postępowaniem upadłościowym jest także okoliczność, którą opisywaliśmy już w poprzedniej części poradnika – kompleksowe oraz zgodne z prawdą przedstawienie okoliczności zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości. Przepisy prawa upadłościowego w omawianym względzie wskazują, że sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W zakresie opisu zadań syndyka w postępowania upadłościowym podkreślić należy, że pełni on kluczową rolę, to on dokonuje wyboru sposobu likwidacji masy upadłości w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji.

Co więcej to syndyk po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli, wskazując m.in. sądowi, czy w sprawie pojawiają się przesłanki wydania postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Syndyk ponadto wskazuje sądowi, czy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Przejść w tym momencie należy do wskazania istotnego momentu dla postępowania po ogłoszeniu upadłości, w którym to sąd wydaje postanowienieo odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Przepisy prawa upadłościowego wskazują, że takie postanowienie wydaje się jeżeli:

  1. upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;
  2. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań,
  3. chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Poza powyższym należy dodać, że jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. Zakończeniem postępowania kończy się również wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli. Pigułka opisanych powyżej informacji stanowi zbiór technicznych, niezmiernie ważnych aspektów postępowania upadłościowego, co do których oddziaływania dłużnik powinien mieć świadomość. Zaznaczamy w tym momencie, że podane informacje nie stanowią porady prawnej. W kolejnym artykule natomiast przedstawione zostaną dalsze, kluczowe dla dłużnika aspekty postępowania upadłościowego.

O autorze

Mariusz Gaweł

Adwokat

O MNIE

Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie nowe kompetencje zdobywa na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją praktykę zawodową rozwija w m. in. na gruncie prawa bankowego, górniczego, spadkowego oraz upadłościowego. Dotychczasowe doświadczenie budował również stosując przepisy szeroko rozumianego prawa medycznego, świadcząc pomoc prawną na rzecz pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne wykonywanie zawodu i prowadzenie biznesu. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, uwzględniając przy tym istotne kwestie podatkowe. Wolne chwile poświęca dobrej muzyce, górom oraz wspinaczce.

KONTAKT


Więcej artykułów