Podział majątku – od czego zacząć?

Dzielenie majątku wspólnego może być źródłem konfliktu i stresu. Co zatem zrobić, aby dobrze przygotować się do tego procesu i od czego zacząć?

W pierwszej kolejności należy ustalić co dokładnie wchodzi w skład majątku wspólnego. Oznacza to że należy sporządzić listę nabytych w trakcie małżeństwa (tj. trwania wspólności majątkowej małżeńskiej) ruchomości, nieruchomości oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Podkreślenia wymaga, że chodzi o takie składniki (rzeczy, nieruchomości etc.), które istniały i były własnością małżonków w dacie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku, gdy przyczyną ustania tejże wspólności jest orzeczenie rozwodu przez sąd to datą, według której należy oceniać stan posiadania małżonków jest dzień uprawomocnienia się tego wyroku. Jeżeli małżonkowie są zgodni i ustanowią rozdzielność majątkową u notariusza, wtedy to data aktu notarialnego wskazuje na moment ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Przeczytaj też –> Podział majątku wspólnego – przed rozwodem i po rozwodzie

Następnie po sporządzeniu listy składników należy oszacować wartość poszczególnych składników majątku. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że wartość ta powinna być ustalona według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen aktualnych. Dla przykładu, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi lokal mieszkalny to jego wartość winna być określona według jego stanu i standardu (np. przed remontem lub po remoncie) na dzień ustania wspólności majątkowej, natomiast według aktualnych cen rynkowych dla nieruchomości takiej jak ta podlegająca podziałowi.

Po sporządzeniu listy składników i określeniu ich wartości należy podliczyć globalną wartość całego majątku (zsumowanie wszystkich kwot). Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W związku z tym każdy z małżonków w wyniku podziału winien otrzymać składniki odpowiadające swą wartością połowie zgromadzonego majątku. W praktyce częstym jest, iż małżonkowie posiadają w majątku wspólnym jeden bardzo wartościowy składnik (nieruchomość) oraz kilka mniej wartościowych. W takich sytuacja nie jest możliwe dokonanie podziału w naturze (obdzielenie po równo składnikami). W takich sytuacjach jedna ze stron może otrzymać taki wartościowy składnik majątku na własność, lecz z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka. Spłaty mogą zostać uzgodnione w ratach. Podkreślenia wymaga, że małżonkowie mogą sami ustalić między sobą sposób podziału, wysokość rat oraz terminy spłaty i udać się do notariusza celem dokonania takiego zgodnego podziału majątku.

Z powyższego jasno wynika że małżonkowie mogą nie zgadzać się w wielu kwestiach – zarówno co do tego co jest składnikiem majątku wspólnego, jak i jaką wartość przedstawiają poszczególne składniki. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do adwokata, który sporządzi stosowny wniosek do sądu i wyjaśni przebieg postępowania.

Leave a Comment

O autorze

Jakub Stolarczyk

PRAWNIK

O MNIE

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W Kancelarii zajmuje się prawem bankowym oraz prawem geologicznym i górniczym, w tym szkodami górniczymi i dochodzeniem roszczeń. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem usług telekomunikacyjnych oraz prawo handlowe, w tym bieżąca obsługa podmiotów prawa gospodarczego.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor pracy magisterskiej pt. Pakietyzacja usług telekomunikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji w Niemczech i w Polsce. Studium porównawcze, którą obronił u prof. dr hab. Jacka Barcika.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim summa cum laude, laureat XII Edycji Wyróżnień Rektora w czterech kategoriach. Doktorant w Szkole Doktorskiej UŚ w dziedzinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Doświadczenie prawne zdobywał pracując m.in. w Parlamencie Europejskim oraz jako asystent prawny w renomowanych kancelariach na Śląsku.

W czasie wolnym komponuje i tworzy muzykę.

Biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim.

KONTAKT

E-mail: j.stolarczyk@pirozek.pl

Tel: +48 32 205 50 12


Więcej artykułów