Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy następuje?

Zgodnie z art.  133 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Sposób świadczenia alimentacyjnego względem dziecka może zostać określony w wyroku sądowym, bądź – szczególnie w przypadku dobrych relacji między rodzicami – w pozasądowej umowie zawartej między nimi.

Jak uzyskać wysokie alimenty na dziecko?

Celem świadczenia alimentacyjnego jest zaspokajanie bieżących, usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Z czasem, potrzeby uprawnionego małoletniego rosną i zmieniają się. Mogą to być potrzeby związane z kształceniem – np. rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, potrzeba realizowania dodatkowych zajęć poza lekcyjnych, tzw. „korków”, czy też uczęszczanie przez dziecko na zajęcia sportowe czy artystyczne. Niejednokrotnie zmianie ulega również stan zdrowia dziecka, a wraz z wiekiem pojawia się potrzeba wdrożenia leczenia ortodontycznego czy też wad postawy. Wszystkie te czynniki stanowią podstawę do złożenia pozwu o podwyższenie alimentów.

Zmianie mogą ulec również możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Przepis art. 138 kro przewiduje, iż w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Wspomniane wyżej transformacje mogą zatem stanowić podstawę do złożenia pozwu o podwyższenie alimentów świadczonych na rzecz uprawnionego.

Wspomniana w przepisie „zmiana stosunków” dotyczy okresu po prawomocnym orzeczeniu sądu lub po zawarciu umowy alimentacyjnej. Momentem początkowym, od którego należy oceniać ewentualną zmianę stosunków, jest data prawomocnego orzeczenia sądu lub data zawarcia umowy alimentacyjnej, a momentem końcowym chwila orzekania o zmianie orzeczenia lub umowy alimentacyjnej. Sąd, dokonując oceny przesłanki „zmiany stosunków”, musi nie tylko uwzględnić upływ czasu od poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego w orzeczeniu sądowym lub ugodzie, ale przede wszystkim ustalić, czy faktycznie doszło do takiej zmiany stosunków, która uzasadnia zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego. Upływ czasu nie jest jedynym czynnikiem, mającym wpływ na zasadność powództwa. Jeżeli w toku postępowania wszczętego na podstawie art. 138 k.r.o. okaże się, że nie nastąpiła żadna zmiana stosunków uzasadniająca zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych, sąd powinien powództwo oddalić.

Co trzeba zrobić żeby podnieść alimenty?

Sądem właściwym do złożenia pozwu w zakresie podwyższenia alimentów jest  sąd rejonowy miejsca zamieszkania uprawnionego – dziecka.

W sprawie wszczętej na podstawie art. 138 kro dopuszczalne jest żądanie zabezpieczenia roszczenia. Treść żądania zabezpieczenia będzie uzależniona przede wszystkim od tego, jakie jest żądanie pozwu. W sytuacji gdy uprawniony żąda podwyższenia alimentów, wniosek o zabezpieczenie będzie obejmował żądanie zabezpieczenia na czas postępowania wyższego świadczenia niż wynika to z dotychczasowego orzeczenia lub umowy.

Orzeczenie wydane na podstawie art. 138 kro, zmieniające zakres obowiązku alimentacyjnego lub czas jego trwania, może działać wstecz i obejmować okres przed wytoczeniem powództwa. Musi to jednak wynikać wprost z treści sentencji orzeczenia, w przeciwnym razie obowiązek alimentacyjny ulega zmianie lub wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku.

Więcej artykułów