Podatek od przychodu z najmu prywatnego w 2024 roku

podatek od najmu

Najem prywatny stał się obecnie popularną formę osiągania dochodów. W roku 2024 decydując się na wynajem prywatny nieruchomości – mieszkania, domu mamy tylko jedną możliwość wyboru formy opodatkowania a mianowicie – ryczałt. 

Podstawą opodatkowania ryczałtem jest przychód, a więc co do zasady kwota czynszu jaki wynajmujący płaci najemcy. Jeżeli z umowy wynika, że opłaty za np. media ponosi najemca to nie stanowią one przychodu wynajmującego. 

Przychód z najmu powstaje w momencie faktycznego otrzymania należności za wynajem nieruchomości. 

Ryczałt od przychodu najmu

Podatek jest uzależniony od wysokości przychodu. Należy tutaj zwrócić uwagę, że od przychodu nie można odliczyć żadnych kosztów. Tak więc ryczałt od przychodów z najmu wynosi:

– 8,5% przychodu do kwoty 100.000 zł oraz

– 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100.000 zł. 

Trochę inaczej wygląda sytuacja małżonków wynajmujących nieruchomość, tutaj kwota, od której będzie wyższa stawka ryczałtu 12,5 to przychód w wysokości 200.000 zł.

Ryczałt od najmu należy wyliczyć samemu i wpłacać na konto urzędu skarbowego w terminie do 20 następującego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymano przychód. Można wybrać kwartalną formę rozliczenia najmu, informując o tym organ podatkowy w składanym zeznaniu rocznym z tytułu osiągniętych przychodów z najmu PIT 28. Należy pamiętać, że miesięczną wpłatę ryczałtu dokonujemy na mikrorachunek podatkowy, który można uzyskać na stronach interentowcyh MF podając swój nr pesel lub nr NIP. Adres do strony internetowej – generator mikrorachunku: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Po zakończonym roku podatkowym mamy obowiązek złożenia zeznania PIT 28 w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Zeznanie można złożyć w wersji papierowej bądź elektronicznie korzystając z dostępu do e-urzędu. 

Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania? Przykład rozliczenia

– przychód z najmu w roku 2023 – 90.000 zł

– koszty remontu mieszkania poniesione przez wynajmującego – 10.000 zł

– należny ryczałt za rok 2023 – 8,5% x 90.000 zł = 850 zł – ryczałt obliczamy od kwoty przychodu bez możliwości obniżenia o koszty uzyskania przychodu. 

– tak wyliczony ryczał przenosimy do zeznania PIT 28 – jeżeli zaliczki na ryczałt zapłacone w kolejnych miesiącach w trakcie roku podatkowego były niższe niż ryczałt należny – będze konieczność dokonania wpłaty brakującej kwoty do urzędu. A jeżeli zaliczki na ryczałt zapłacone w kolejnych miesiącach w trakcie roku podatkowego byłby wyższe niż ryczałt należny – wtedy otrzymamy zwrot z urzędu skarbowego dokonanej nadpłaty. 

Należy pamiętać, że nie dopełnienie obowiązków wynikających z konieczności zapłaty ryczałtu od uzyskiwanych przychodów z tytułu wynajmowania nieruchomości może narazić wynajmującego na sankcje karne z kodeksu karno-skarbowego i konieczność zapłacenia kary pieniężnej.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – co warto wiedzieć?

Nieruchomość możemy wynajmować na podstawie umowy najmu i umowy najmu okazjonalnego. Umowa najmu może mieć zwykłą formę pisemną i mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Umowa najmu okazjonalnego musi mieć formę aktu notarialnego oraz istnieje obwiązek zgłoszenia jej do urzędu skarbowego w terminie do 14 dni od jej sporządzenia. Zasady opodatkowania ryczałem obu umów najmu są takie same. Najem okazjonalny daje większe dodatkowe zabezpieczenie dla właściciela nieruchomości ponieważ najemca wskazuje lokal, do którego może się wyprowadzić w przypadku zakończenia wygaśnięcia umowy, a właściciel tego lokalu wyraża na to zgodę. 

Więcej artykułów