Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego czyli kiedy można skorzystać z tzw. „bransolety”?

W polskim systemie prawnym coraz częściej zapadają decyzje o odbywaniu przez osoby skazane kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czyli z wykorzystaniem tzw. „bransolety”.

Regulacje prawne w tym zakresie w ostatnim czasie zmieniły się w związku ze stanem pandemii umożliwiając większej grupie osób skazanych skorzystanie z tego dobrodziejstwa postępowania wykonawczego. Należy podkreślić, że zmiany te idą w dobrym kierunku i należałoby postulować dalsze rozwijanie tego systemu odbywania kary pozbawienia wolności.

Przede wszystkim ta forma odbywania kary przynosi korzyści nie tylko samemu skazanemu, ale także systemowi wykonawczemu. Najistotniejsze, że skazany ma możliwość odbycia kary praktycznie niezwłocznie po jej wymierzeniu i uprawomocnieniu – nie musi już mieć na uwadze oczekiwania na miejsce w zakładzie karnym. Często bowiem skazani chcieliby wykonać karę, której nie kwestionują i zamknąć przykry dla siebie okres w życiu, a zdarza się że kiedy uporządkują wiele spraw oraz zresocjalizują się społecznie, to przychodzi im odbywać kare w zakładzie karnym gdyż dopiero w tym momencie jest taka możliwość.

System dozoru elektronicznego w ostatnim czasie ewoluował i jest obecnie kilka jego rodzajów. Natomiast ten najczęściej stosowany polega na zainstalowaniu w miejscu stałego pobytu skazanego specjalnych urządzeń technicznych oraz elektronicznej bransolety na jego ciele – urządzenia te kontrolują obecność skazanego w miejscu stałego pobytu oraz dozwolone czas i odległość opuszczenia tego miejsca ustalone w harmonogramie. Dzięki temu rozwiązaniu skazani mają możliwość prowadzenia swojego dotychczasowego życia.

Z dobrodziejstwa tej instytucji mogą obecnie skorzystać osoby, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności – co istotne nie mogą to być osoby skazane w ramach tzw. „multi-recydywy” (osoby, które po odbyciu przynajmniej 1 roku kary pozbawienia wolności na skutek skazania za wcześniej popełnione w warunkach powrotu do przestępstwa czyny, ponownie popełnia umyślne przestępstwo opisane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego).

Należy pamiętać, iż nie jest to jedyny warunek do spełnienia. Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest możliwe jeżeli w ocenie Sądu będzie to wystarczające do osiągniecia celów kary – innymi słowy należy wykazać, że takie rozwiązanie doprowadzi do resocjalizacji skazanego i to w lepszym zakresie niż kara pozbawienia wolności odbywana w warunkach zakładu karnego. Istotne jest więc podkreślenie tego, ze skazany posiada stałe miejsce pobytu (które również jest jednym z warunków koniecznych do uwzględnienia wniosku), stabilne zatrudnienie, dobrą opinię wśród rodziny i najbliższego otoczenia, a zastosowanie dozoru elektronicznego przyczyni się do zejścia przez skazanego z drogi przestępczej.

Nie można zapomnieć także o przedstawieniu Sądowi zgody osób pełnoletnich, które także będą przebywać w miejscu odbywania kary przez skazanego w czasie jej odbywania. Każda z tych osób powinna wyrazić pisemną zgodę na wykonywanie kary w tym systemie przez skazanego. Wszystkie te zgody należy dołączyć do wniosku. Dodatkowo, wniosek powinien także zawierać przygotowany przez skazanego harmonogram, w którym określi w jakie dni, na jaki czas i z jakiego powodu musi opuścić to miejsce – będzie to związane z koniecznością przykładowo wykonywania pracy, odbycia wizyt lekarskich, wykonania zakupów czy udania się na praktyki religijne.

Po złożeniu tego wniosku do Sądu należy spodziewać się wizyty osób z działu technicznego – ich wizyta ma na celu sprawdzenie ostatniej z przesłanek wskazanych w art. 43la Kodeksu karnego wykonawczego czyli warunków technicznych w miejscu stałego pobytu skazanego (innymi słowy sprawdzają oni czy urządzenia techniczne będą odbierały odpowiedni sygnał i czy mają odpowiedni zasięg).

Sąd będzie oceniał także czy względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Jeżeli nawet skazany jest już w zakładzie karnym to również ma możliwość złożenia takiego wniosku i odbycia pozostałej części kary (ale nadal musi to być kara maksymalnie w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy) poza zakładem karnym. Kończąc należy podkreślić, iż na każdym etapie od momentu prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia wolności do momentu jej całkowitego wykonania warto złożyć wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego i skorzystać z licznych korzyści jakie daje to rozwiązanie.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100 Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

Więcej artykułów