Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego.

Kolejnym z produktów wartym odnotowania jest OC doradcy podatkowego. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla doradców podatkowych, którzy wykonują zawód na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Kiedy powstają obowiązek ubezpieczenia.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (04.12.2003) obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Są to między innymi udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami czy prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie

Jaki jest zakres ochrony?

Ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego ze świadczonych usług określonych w art. 2 ust. 1 o doradztwie podatkowym. Rozporządzenie określa natomiast katalog wyłączeń. Znajduje się tam m.in. brak ochrony dla szkód polegających na zapłacie kar umownych czy szkód wyrządzonych osobom bliskim. Generalnie zakres ochrony jest stosunkowo szeroki. Problem jest niska suma gwarancyjna, która ustawowo wynosi 10.000 EURO na jedno zdarzenie. 

Ubezpieczenie nadwyżkowe i dodatkowe

W związku z niską sumą gwarancyjną warto się do ubezpieczyć ponad to, co wymaga rozporządzenie. 10 000 EUR0 to naprawdę niewysoki próg i jeżeli obsługujemy nawet małych klientów, to potencjalna szkoda może go przekroczyć. W takim przypadku doradca podatkowy będzie musiał pokryć różnicę z własnej kieszeni. Na szczęście rynek nie znosi próżni i oferuje szereg dodatkowych rozwiązań. Przykładowo oprócz “obowiązku” i “nadwyżki” zakłady ubezpieczeń dodają NNW, OC ogólne związane z działalnością biurową czy asystę prawną.

O autorze

Łukasz Oleś

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz politologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Ponad dekadę związany z branżą ubezpieczeniową, gdzie zajmował się likwidacją szkód korporacyjnych, oceną ryzyka i zdobywał pierwsze doświadczenia w  pracy prawnika. W okresie aplikacji adwokackiej współpracował z renomowaną kancelarią adwokacką ze Śląska.

W kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności ubezpieczeniowym tj. dochodzeniem odszkodowań, audytem i oceną ochrony ubezpieczeniowej Klientów indywidualnych, SME i dużych przedsiębiorstw, a także szeroko pojętym prawem  administracyjnym i zamówień publicznych. Wolne chwilę spędza z rodziną lub poświęca na aktywność sportową. Zapalony biegacz długodystansowy. Fan dobrego filmu, ostrej muzyki i literatury faktu. Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów