Nieważność umowy kredytu frankowego i jej wpływ na ustanowioną hipotekę

Powszechnie banki udzielające kredytów frankowych, celem zabezpieczenia zobowiązania, za warunek udzielenia kredytu, uznają konieczność obciążenia konkretnej nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – hipoteką.

W tym momencie wskazać należy, że ustawa o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomości obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją się stała własnością,
i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi nieruchomości.

Zgodnie z prawem bankowym do ustanowienia hipoteki na rzecz banku, między innymi, wymaga się od właścicieli nieruchomości złożenia stosownego oświadczenia
o ustanowieniu hipoteki.

Rozważając złożenie tzw. pozwu frankowego, mając na uwadze perspektywę wygranej sprawy, pojawia się pytanie – co z hipoteką po ewentualnie wygranym procesie?

Odpowiedź na zadane pytanie jest jak najbardziej satysfakcjonująca dla zainteresowanych. Jak wskazano już wyżej hipoteka zabezpiecza wierzytelność wynikającą z określonego stosunku prawnego. Należy przez to rozumieć, iż przesłanką ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego jest istnienie ważnej podstawy prawnej – ważnej umowy kredytu.

W sytuacji, której sąd orzekający w sprawie, stwierdzi prawomocnym wyrokiem,
iż zawarta umowa jest nieważna, upada w tym samym momencie podstawa ustanowionej hipoteki. Wystąpienie omawianej sytuacji, otwiera drogę zainteresowanym do żądania wykreślenia z księgi wieczystej ustanowionej na podstawie nieważnej umowy hipoteki. Wtedy nieruchomość w braku ustanowienia innych praw, pozostaje wolna
od obciążeń.

W zależności od banku i umowy, podstawy wadliwości umowy kredytu we franku szwajcarskim bywają różne. Niemniej jednak kiedy wadliwość umowy wpływa
oraz wskazuje na to, że taka umowa jest nieważna, wtedy skutek dla każdej
z ustanowionych hipotek jest taki sam.

Kiedy sąd stwierdzi, że umowa kredytu frankowego jest nieważna, zostanie wykreślona hipoteka, wtedy jej właściciele będą uprawnieni do sprzedaży takiej nieruchomości
bez żadnych obciążeń. Za korzystniejszą dla właścicieli nieruchomości oraz potencjalnych nabywców uznać należy sprzedaż nieruchomości bez żadnych obciążeń w porównaniu
do sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką.

O autorze

Mariusz Gaweł

Adwokat

O MNIE

Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie nowe kompetencje zdobywa na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją praktykę zawodową rozwija w m. in. na gruncie prawa bankowego, górniczego, spadkowego oraz upadłościowego. Dotychczasowe doświadczenie budował również stosując przepisy szeroko rozumianego prawa medycznego, świadcząc pomoc prawną na rzecz pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne wykonywanie zawodu i prowadzenie biznesu. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, uwzględniając przy tym istotne kwestie podatkowe. Wolne chwile poświęca dobrej muzyce, górom oraz wspinaczce.

KONTAKT


Więcej artykułów