Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków – czy jest to w ogóle możliwe?

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie nie zawsze przebiega w pokojowej atmosferze. Często małżonkowie po rozpadzie związku małżeńskiego dochodzą do wniosku, że podział ich majątku wspólnego oparty na założeniu, że każdy z nich posiadał równy udział w powstaniu tego majątku, nie jest sprawiedliwy. Zdarza się również, że nie mogą porozumieć się nie tylko co do przedmiotów podlegających podziałowi, lecz również odnośnie sposobu podziału i konkretnych sum przypadających każdemu z nich. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest podzielenie wspólnego majątku w sposób inny niż po połowie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Nie ma znaczenia fakt, że małżonkowie mogą w różnym stopniu przyczyniać się do jego powiększania. Prawo rodzinne dopuszcza jednak możliwość ustalenia nierównych udziałów.

Kiedy więc jest możliwe ustalenie nierównych udziałów?

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków możliwe jest wówczas, gdy spełnione są następujące przesłanki:

-małżonek wystąpił z takim żądaniem;

-wystąpiły „ważne powody”;

-małżonkowie w różnym stopniu przyczyniali się do powstania bądź powiększania majątku wspólnego. Należy przy tym pamiętać, że tylko kumulatywne spełnienie ww. przesłanek gwarantuje ustalenie nierównych udziałów.

Przepisy nie definiują pojęcia „ważnych powodów”. W tej kwestii należy posiłkować się literaturą, która określa je jako ocenę osobistego zachowania jednego z małżonków, który w sposób rażący i uporczywy nie wykonuje obowiązków wobec rodziny, nie przyczyniając się do zwiększania majątku wspólnego, pomimo że ma ku temu możliwości.

Jak przeprowadzić podział majątku z nierównymi udziałami?

Jeżeli małżonek jest przekonany, że w jego przypadku zachodzą podstawy do żądania ustalenia nierównej wartości udziałów w majątku wspólnym, musi zgłosić takie żądanie w sprawie o podział majątku wspólnego.

Jeśli jednak małżonkowie nie są wstanie dogadać się co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.

Wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym i podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego (właściwego dla miejsca położenia majątku wspólnego – zazwyczaj będzie to miejscowość, w której położona jest nieruchomość podlegająca podziałowi).

We wniosku musimy wskazać, w jaki sposób sąd powinien ustalić nierówne udziały oraz zaproponować odpowiedni sposób podziału majątku. Powinniśmy również uzasadnić, z jakiej przyczyny udziały w majątku wspólnym powinny zostać podzielone w sposób inny niż po połowie. Ustalenie nierównych udziałów będzie wymagało przeprowadzenia postępowania dowodowego. Dowodami przemawiającymi za takim żądaniem mogą być na przykład:

  • wyciągi z rachunków bankowych;
  • wydruki wiadomości e-mail;
  • zeznania świadków;
  • dokumentacja medyczna.

Ile kosztuje złożenie wniosku o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej w wysokości 1000 zł. 

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów