Mediacje w sprawie o rozwód: Czy warto?

Zaostrzone emocje na sali sądowej rzadko sprzyjają osiągnięciu porozumienia w sprawach rozwodowych, a także w kwestiach sporów o władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dziećmi czy określenie alimentów. W takich sytuacjach warto rozważyć osiągnięcie porozumienia w bardziej sprzyjających warunkach. Jednym z takich rozwiązań są mediacje.

Jak wygląda mediacja?

W kontekście postępowania rozwodowego, sąd ma uprawnienie do skierowania stron konfliktu na sesję mediacji. Po uzyskaniu zgody obu stron na postępowanie mediacyjne, małżonkowie mogą wybrać mediatora lub poprosić o jego wskazanie sąd.

Sesja mediacji jest organizowana w wyznaczonym terminie, uwzględniającym preferencje obu stron. Proces ten składa się najczęściej z dwóch etapów. Początkowo są to indywidualne rozmowy mediatora z każdą ze stron, a następnie wspólne spotkanie. Koszty związane z mediacją są dzielone po równo.

Najważniejsze zasady mediacji

Postępowanie mediacyjne jest dobrowolnym procesem. Strony mogę odmówić mediacji lub zrezygnować w dowolnym momencie. Mediator wyznaczony przez sąd lub strony postępowania nie opowiada się za żadną ze stron i wspiera obie strony w komunikacji.

Kluczowym aspektem mediacji jest poufność. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie prowadzenia mediacji. Mediator nie może zeznawać w sprawie na temat faktów o których dowiedział się podczas mediacji.

Mediator przekazuje sądowi protokół, w którym zapisywane są dane dotyczące sesji. Mediacja może, lecz nie musi, zakończyć się ugodą, która reguluje kwestie poruszone na mediacji. Pozostałe kwestie zostaną wówczas rozstrzygnięte w sądzie.

Czy warto zdecydować się na mediacje w sprawie rozwodowej?

Mediacja jest rekomendowana jako efektywna metoda rozwiązywania sporów, szczególnie w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi, alimentów, ustalania przyczyn rozpadu małżeństwa czy podziału majątku wspólnego. Proces ten umożliwia stronom przedstawienie swoich argumentów i stanowisk w neutralnym otoczeniu, sprzyjającym obiektywnemu rozstrzygnięciu konfliktu. W przypadku osiągnięcia porozumienia, mediator sporządza protokół ugodowy, który następnie jest przekazywany do właściwego sądu.

Należy pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem, a następnie zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej. W przypadku kiedy zawarte w ugodzie ustalenia zawierają zapisy sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub nie dają się zrealizować, istnieje możliwość, że sąd zdecyduje o odrzuceniu części lub całości osiągniętego kompromisu. Zwykle jednak umowa jest przygotowana w taki sposób, że sąd nie widzi przeciwskazań do jej akceptacji, co przyczynia się do przyspieszenia zakończenia sprawy rozwodowej.

Zalety mediacji

Mediacja zazwyczaj pozwala na szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie sprawy, co jest korzystne dla obu stron. Ponadto, strony mają większą kontrolę nad przebiegiem procesu i jego wynikiem. Mogą wspólnie negocjować i osiągać kompromisy, zamiast polegać na decyzji sędziego, który może nie być w pełni świadomy wszystkich niuansów ich sytuacji.

Sprawy rozwodowe mogą być długie i kosztowne. Mediacja zazwyczaj pozwala na szybsze i tańsze rozwiązanie sprawy, co jest korzystne dla obu stron.

Kto powinien zdecydować się na mediację?

Decyzję o tym czy przystąpić do mediacji każdy powinien podjąć indywidualnie po konsultacji ze swoim pełnomocnikiem. Mediacja może być nie wskazana w przypadkach, gdzie istnieje historia przemocy domowej. Ofiara może czuć się zastraszona i nie być w stanie wypracować porozumienia z byłym partnerem.

W większości przypadków mediacja w sprawach rozwodowych oferuje bardziej spersonalizowane, mniej konfrontacyjne i często bardziej efektywne podejście do rozwiązywania trudnych kwestii związanych z rozstaniem.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów