Łatwiej uzyskać zabezpieczenie roszczeń?

Od dnia 1 stycznia 2020 r. łatwiejsze zabezpieczenie roszczeń.  

Dochodząc swoich wierzytelności warto pamiętać o złożeniu wraz z pozwem wniosku o udzielenie zabezpieczenia, który pozytywnie rozpoznany przez sąd z pewnością przyczyni się zabezpieczenia naszego roszczenia przed ewentualną przyszłą niewypłacalnością dłużnika.  Dnia 1 stycznia 2020 r., weszły w życie nowe przepisy, które w znaczny sposób ułatwiają udzielenie zabezpieczenia roszczeń przez sąd. A co się konkretnie zmieniło?

Zgodnie z art. 7301 § 1 k.p.c. każda strona lub uczestnik postepowania postępowania może żądać udzielenia zabezpieczenia pod warunkiem, jeśli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Czym jest interes prawny?

Pojęcie interesu prawnego choć wielokrotnie pojawia się w Kodeksie postepowania cywilnego nie jest nigdzie określona jego ustawowa definicja.

Zgodnie jednak z art. 7301 § 2 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia występuje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postepowania w danej sprawie. Inaczej pisząc interes prawny przejawia się w obiektywnej potrzebie udzielenia zabezpieczenia roszczenia przed ewentualnymi negatywnymi działaniami pozwanego. W dotychczasowym stanie prawnym oceny kryteriów interesu prawnego były dokonywane przez sąd, co nie zawsze wiązało z pozytywnym rozpoznaniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Przesłanki uprawdopodobnienia interesu prawnego

Przepisy, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2020 r., znacznie ułatwiają uzyskanie wydanie pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia, gdyż  precyzyjnie określają przesłanki uprawdopodobnienia interesu prawnego.

Art. 7301 § 21 k.p.c. stwierdza, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia jest uprawdopodobniony, gdy:

– żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej, o której mowa w ustawie z dnia 8 maca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

– wartość tej transakcji nie przekracza 75.000,00 zł

– dochodzona należność nie została uregulowana

– od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej 3 miesiące 

Warto również pamiętać, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Sam wniosek jest rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia sąd doręcza tylko uprawnionemu, natomiast doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia obowiązanemu dokonuje organ egzekucyjny równocześnie z przystąpieniem do wykonania tego postanowienia. 

O autorze

Rafał Kirsch

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii komorniczej specjalista  z zakresu postępowania egzekucyjnego. W 2017 r. z powodzeniem zdał egzamin adwokacki. W kancelarii zajmuje się m.in. prawem bankowym, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami za szkody górnicze.

W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę, jazdę na rolkach, bieganie oraz wycieczki górskie. W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.  

Posługuje się  językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów