Kredyt indeksowany i denominowany: czy warto iść do Sądu? Podpowiadamy

W tym tygodniu rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą i rozwiejemy Państwa wątpliwości w kilku obszarach, które są szczególnie istotne z punktu widzenia praktyki. Decyzja w przedmiocie wystąpienia przeciwko bankowi z powództwem a następnie ustalenie wraz z pełnomocnikiem sposobu i taktyki prowadzenia sprawy jest niezwykle kluczowa dla osiągnięcia ostatecznego sukcesu, sięgającego czasami kilkuset tysięcy złotych kredytu mniej.

Gotowi? No to zapraszamy do lektury.

Przychodząc do kancelarii albo umawiając się na wizytę pytacie Państwo jakie dokumenty są nam potrzebne do prowadzenia sprawy.

Z punktu widzenia procesu sądowego potrzebna będzie umowa, aneksy do umowy, korespondencja między kredytobiorcą a bankiem, zaświadczenie o dokonanych spłatach oraz regulamin kredytowania.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia wydajemy bezpłatnie, po kontakcie na skrzynkę mailową kancelarii: info@pirozek.pl. W treści e-maila nie musicie podawać Państwo żadnych danych wrażliwych i kontaktowych, a jedynie nazwę banku obsługującego aktualnie Państwa kredyt.

Pierwszy krok macie już Państwo za sobą. Następnie w zależności od decyzji albo umawiacie się Państwo na spotkanie z prawnikiem kancelarii mając komplet dokumentów albo oczekując na ich wydanie (dotyczy to w szczególności zaświadczenia, o którym mowa powyżej). Najpóźniej na spotkaniu przedstawiamy Państwu czy umowa zawiera postanowienia niedozwolone/może być uznana za nieważną albo czy nie macie Państwo możliwości kierowania roszczeń przeciwko bankowi.

Czy istnieje możliwość zlecenia prowadzenia sprawy zdalnie?

Oczywiście! W takim przypadku dostaniecie Państwo listę ok. 40 pytań służących określeniu ryzyka związanego z prowadzeniem sprawy, w tym m.in. posiadania statusu konsumenta, posiadanego wykształcenia, procedury zawarcia umowy kredytowej itp.

Prawnik z kancelarii PIROŻEK & PIROŻEK będzie prowadził Państwa sprawę od początku do samego końca, posiada uprawnienia do zastępowania przed Sądami i kontaktuje się z Państwem bezpośrednio. Eliminujecie Państwo w ten sposób ryzyko związania umową z kancelariami windykacyjnymi, odszkodowawczymi czy firmami, których doświadczenie w podobnych sprawach budzi wątpliwości nie tylko nasze ale także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Kolejnym etapem jest spotkanie, na którym prawnik przedstawia szczegóły prowadzenia sprawy
i zbiera informację odnośnie oczekiwanego rezultatu. W zależności od decyzji zainteresowanych kierujemy roszczenie zarówno o zapłatę jak i ustalenie (stwierdzenie) nieważności umowy kredytu. Jedno roszczenie nie wyklucza drugiego a brak możliwości przewidzenia wyniku sprawy powoduje,
że proponujemy zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie, przy czym ostateczną decyzję podejmuje Klient, po wszechstronnym wyjaśnieniu skutków każdego z ww. roszczeń.

W dalszej kolejności oczekujemy Państwa decyzji w przedmiocie prowadzenia sprawy. Z uwagi
na rosnące zainteresowanie kredytami powiązanymi z walutą obcą, od momentu udzielenia pełnomocnictwa do sprawy, podpisania umowy i przekazania kompletu dokumentów
– pozew wysyłamy w terminie 1-3 miesięcy, wcześniej określając wysokość dochodzonego roszczenia i wzywając bank do dobrowolnej zapłaty i uznania kierowanych roszczeń.

Mając na uwadze fakt, że każda nadpłata raty kapitałowo-odsetkowej przedawnia się oddzielnie
a roszczenie o stwierdzenie nieważności nie ulega przedawnieniu – im szybciej podejmiecie Państwo decyzję, tym oszczędność związana z nadpłatą rat kapitałowo-odsetkowych będzie większa.

Z orzecznictwa:

 Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19.01.2018 r., I ACa 632/17 oddalono apelację funduszu sekurytyzacyjnego  (jako nabywcy wierzytelności od banku) od wyroku Sądu Okręgowego
w Katowicach, który stwierdził nieważność umowy z uwagi na klauzule dobrowolnej zmiany oprocentowania i klauzule przeliczeniowe w umowie między stronami. Wyrok ten oparto
na dwóch przesłankach z art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, tj. sprzeczności z ustawą i naruszeniu zasad współżycia społecznego. Sądy I i II instancji tę argumentację podzieliły.

Czy w Państwa umowie występują klauzule dobrowolnej zmiany oprocentowania i klauzule odwołujące się do tabel kursowych banku udzielającego kredytu?

Z praktyki:

Wysokość dochodzonego roszczenia z tytułu kredytu indeksowanego do CHF z 2007 r. przeciwko kredytobiorcom-konsumentom (będących naszymi klientami) w listopadzie 2018 r. wyniosła ponad 792.000,00 zł, podczas gdy kredytu udzielono na kwotę niespełna 380.000,00 zł. Powód bez problemu uzyskał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym na całą kwotę objętą żądaniem pozwu, gdyż e-Sąd nie bada dokumentów na podstawie których wydaje nakaz. Aktualnie sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, a dokładniej – biegły dokonuje wyliczenia kredytu w oparciu o przedstawione przez prawnika kancelarii tezy dowodowe.

Dodać wypada, że kredytobiorcy przez 10 lat sumiennie spłacali kredyt.

Czy znają Państwo kwotę dochodzonego roszczenia w przypadku, gdyby bank wypowiedział umowę w dniu dzisiejszym?

Wskazówka:

Przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu związanego z Państwa kredytem bankowym, nawet najprostszej reklamacji, zalecamy udanie się do prawnika o udzielenie porady. Częstokroć zdarza się, że wniosek o rozłożenie należności na raty jest traktowany przez Sąd jako niewłaściwe uznanie roszczenia z art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego a co za tym idzie – obrona w procesie będzie dużo bardziej skomplikowana.

Zachęcamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, gospodarczym i karnym. Obronił pracę magisterską na temat czynów zabronionych na sportowych imprezach masowych pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Cieleckiego, Prof. UO.

telefon: + 48 530 188 540
e-mail: m.grabowski@pirozek.pl

Więcej artykułów