KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA DOTYCZĄCA PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO ORAZ W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW

Działalność zakładów ubezpieczeń, podobnie zresztą jak każdego innego podmiotu gospodarczego, ukierunkowana jest na maksymalizację zysków i minimalizację strat, a powstanie szkody oraz konieczność jej naprawienia stanowi koszt i wydatek dla zakładu ubezpieczeń.  Naturalnym zatem celem ubezpieczyciela nie jest wypłata odszkodowania, lecz ustalenie czy nie zachodzą przesłanki do odmowy uznania roszczeń. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia osobie roszczącej utrudnia się uzyskanie należnego odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają na braku świadomości i ograniczonej wiedzy osób zgłaszających roszczenia. Poprzez nadmierne, niepotrzebne skomplikowanie procedur,  rozbudowywanie druków zgłoszenia szkody, podstępne pytania starają się pozyskać dokumentację szkodową, który będzie stanowić idealny materiał do sporządzenia odmowy. Nieprzypadkowo istnieje takie branżowe powiedzenie, że gdyby zakłady ubezpieczeń miały wypłacać odszkodowania, to nosiłyby nazwę towarzystwo odszkodowawcze. Warto zwrócić uwagę, że przy zawieraniu umów ubezpieczenia pośrednicy oraz ubezpieczyciele zapewniają o kompleksowości ochrony. Dopiero powstanie szkody boleśnie weryfikuje te obietnice. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty – adwokata doświadczonego w procesie dochodzenia odszkodowania, który w odpowiedni sposób poprowadzi likwidację i wyegzekwuje odpowiednią kwotę lub zweryfikuje zakres ochrony i przedstawi szczegółową analizę ze wskazaniem zagrożeń.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną i posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Naszych prawników cechuje znajomość zagadnień związanych z dochodzeniem odszkodowań i doradztwem ubezpieczeniowym. W ramach świadczonych usług należy w szczególności wyróżnić:

– Analiza i ocena wypadku ubezpieczeniowego, pozyskanie dokumentacji i zgłoszenie roszczenia podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody

– Sporządzanie pism – odwołania, skargi do Rzecznika Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego

– Sporządzanie i weryfikacja wycen, kosztorysów, operatów

– Negocjacje i zawieranie ugód w imieniu Klientów

– Reprezentowanie Klienta przed sądem

– Analiza zamkniętych postępowań i ponowne zgłaszanie roszczeń w celu uzyskania lub zwiększenia odszkodowania oraz pominiętych roszczeń

– Analiza zawartych umów ubezpieczenia i wskazanie obszarów wymagających rozszerzenia ochrony

– Prowadzenie negocjacji z Zakładami Ubezpieczeń w celu poprawy warunków posiadanych polis

Nasi adwokaci i prawnicy mają doświadczenie w zakresie szerokiego wachlarza szkód i roszczeń m.in.:

– Wypadki komunikacyjne – szkody osobowe i rzeczowe

– Błędy lekarskie i medyczne

– Szkody wyrządzone przez podmioty profesjonalne – firmy

– Uszkodzenia maszyn, budynków, urządzeń – szkody korporacyjne

– Szkody finansowe

Więcej artykułów