Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na dziecko?

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy jest możliwe? Odpowiadamy! Z biegiem czasu wysokość obowiązku alimentacyjnego ustalona w drodze postępowania sądowego nie przystaje do aktualnych potrzeb małoletniego. Rosną bowiem usprawiedliwione potrzeby dziecka w zakresie rozwoju intelektualnego oraz fizycznego. W takiej sytuacji możemy domagać się podwyższenia przyznanych mu wcześniej alimentów. O czym musimy jednak pamiętać żądając podwyższenia alimentów na dziecko?

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wobec powyższego, powodem wniesienia powództwa o podwyższenie alimentów na dziecko może być każda istotna zmiana okoliczności, do której zaliczyć możemy m.in. rosnące wydatki na dziecko ze strony osoby pełniącej funkcję głównego opiekuna (np. ze względu na rozpoczęcie nauki przez dziecko w szkole, pojawiające się nowe zajęcia pozalekcyjne, chęć podróżowania dziecka, jego potrzeby kulturalne czy społeczne), znaczące zwiększenie dochodu zobowiązanego do płacenia alimentów (np. poprzez podwyżkę w pracy, otrzymanie darowizny), problemy zdrowotne dziecka lub jego głównego opiekuna (np. choroba, utrata pracy, wypadek).

Podwyższenie alimentów – potrzebny jest pozew

Aby uzyskać podwyższenie zasądzonych wcześniej alimentów na dziecko, należy w tym celu skierować do sądu pozew. Sąd orzekając o podwyższeniu alimentów ustala czy nastąpiła tzw. istotna zmiana stosunków uzasadniająca takie żądanie. Sąd porównuje uzasadnione potrzeby dziecka z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego (z chwili orzeczenia alimentów ze stanem istniejącym w dniu orzekania o podwyższeniu alimentów). W piśmie musimy zatem podać i udowodnić przyczynę, dla której konieczne jest podniesienie kwoty alimentów. Jednocześnie należy wskazać, do jakiej kwoty powinna zostać podniesiona wysokość świadczenia alimentacyjnego. Należy przy tym wskazać, iż sprawy alimentacyjne są zwolnione od opłat sądowych.

Zgodnie z art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego, powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (lub jej opiekuna prawnego, gdy jest to jeszcze niepełnoletnie dziecko) albo rejonu osoby pozywanej. Przywilej wyboru jednego z tych sądów należy do osoby wnoszącej o podwyższenie alimentów. Pozew może zostać wniesiony przez opiekuna małoletniego dziecka (przedstawiciela ustawowego) lub dorosłe już dziecko uprawnione do otrzymywania alimentów.

Górna granica świadczeń alimentacyjnych

Należy zauważyć, iż wzrost i zakres potrzeb dziecka jest proporcjonalny do wieku i inaczej kształtuje się np. w okresie niemowlęcym, a inaczej w momencie podjęcia nauki i jej kontynuowania na kolejnych etapach. Kluczową sprawą jest udowodnienie stanu faktycznego dla wzrostu wydatków na dziecko poprzez gromadzenie dokumentacji rachunkowej w postaci m.in. faktur, paragonów. Jeśli dziecko uczy się lub choruje, przydadzą się także zaświadczenia ze szkoły oraz od lekarza. Na tej podstawie można wyliczyć średnie miesięczne wydatki na dziecko jako osobę uprawnioną do alimentów, pokazując o ile one wzrosły od chwili ich pierwotnego ustalenia. 

Na zakończenie warto przywołać orzeczenie Sądu Najwyższego, który wypowiedział się co do górnej granicy świadczeń alimentacyjnych. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.1.1972 r. (sygn. akt III CRN 470/71, Legalis) górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 KRO), choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów