Kiedy kradzież jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Kradzież to przywłaszczenie cudzej rzeczy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, natomiast nie zawsze jest kwalifikowana jako przestępstwo. Według art. 278 Kodeksu Karnego w niektórych sytuacjach może być traktowana jako wykroczenie, a to oznacza różnice w konsekwencjach.

Typy kradzieży

W Kodeksie Karnym zidentyfikowano różne formy kradzieży, które przewidują wyższe kary niż standardowa kradzież:

  1. Kradzież z włamaniem (art. 279 k.k.) polega na zabraniu przedmiotów po przełamaniu chroniących je zabezpieczeń.
  2. Rozbój (art. 280 k.k.) łączy kradzież z zastosowaniem siły wobec innej osoby, groźbą jej użycia bądź sprowadzeniem kogoś do stanu, w którym nie jest w stanie się bronić.
  3. Kradzież rozbójnicza (art. 281 k.k.) dotyczy sytuacji, gdy osoba używa przemocy, grozi jej użyciem lub doprowadza inną osobę do stanu nieprzytomności lub bezbronności, by zachować skradzione dobra.

Przestępstwo a wykroczenie


Kluczowym kryterium określającym rodzaj kradzieży jest wartość skradzionego przedmiotu. Gdy wartość tego przedmiotu wynosi poniżej 500 zł, jest to wykroczenie zgodnie z Kodeksem Wykroczeń. Jeśli jednak wartość przekracza 500 zł, jest to przestępstwo według Kodeksu Karnego.

Dodatkowo, aby uznać czyn za kradzież w rozumieniu Kodeksu Karnego, nie wystarczy jedynie zabór mienia. Sprawca musi działać nielegalnie i z zamiarem włączenia skradzionej rzeczy do swojego majątku.

Jaka kara grozi za kradzież?

W polskim systemie prawnym odpowiedzialność za kradzież jest uzależniona od tego, czy stanowi ona przestępstwo czy wykroczenie.

Według art. 278 k.k., jeśli ktoś zabiera w zamiarze przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli jednak czyn jest mniej poważny, zgodnie z tym samym przepisem, sprawca może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Rozpatrując szczegółowo polskie przepisy, możemy zidentyfikować trzy warianty kradzieży. Kradzież uprzywilejowana, inaczej nazywana wypadkiem mniejszej wagi, skutkuje karą pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 5 lat, ograniczenia wolności lub grzywną. Kradzież w wariancie podstawowym przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, ograniczenia wolności lub grzywny. Natomiast kradzież kwalifikowana, która dotyczy mienia o wartości przekraczającej 200 tysięcy złotych, może skutkować karą od roku do 5 lat pozbawienia wolności, grzywną lub ograniczeniem wolności. W pewnych sytuacjach istnieje też możliwość warunkowego umorzenia postępowania, ale tylko jeśli doszło do pojednania z osobą pokrzywdzoną.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

Więcej artykułów