Jak wygląda apelacja w sprawie rozwodowej?

Apelację w sprawie rozwodowej składa strona niezgadzająca się z wyrokiem sądu pierwszej instancji. Odwołanie składa się do sądu wyższej instancji. Apelację można złożyć co do całości, jeśli nie zgadzamy się z każdym punktem wyroku lub w części, wskazując konkretny punkt, z którym się nie zgadzamy.


Jak złożyć apelację w sprawie rozwodowej?

Aby to zrobić, należy najpierw wystąpić do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku rozwodowego i dostarczenie kopii wyroku razem z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie wyroku musi zostać złożony w terminie tygodnia od daty ogłoszenia wyroku. Należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 złotych, która musi być przelana na konto sądu rozpatrującego wniosek.

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku mamy 14 dni na złożenie apelacji we właściwym sądzie. Od wyroku sądu okręgowego, który orzekł rozwód przysługuje nam prawo do wniesienia apelacji do sądu apelacyjnego.

Co powinna zawierać apelacja w sprawie rozwodowej?

W apelacji konieczne jest wskazanie wyroku, od którego została wniesiona. Należy jednoznacznie określić, czy apelacja dotyczy całego wyroku, czy tylko jego części oraz krótko przedstawić zarzuty i uzasadnić je. W apelacji powinien znajdować się wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku. Wnioskodawca musi określić zakres żądanej zmiany lub uchylenia. W apelacji nie wolno powoływać się na nowe fakty lub dowody, chyba,  że pojawiły się nowe okoliczności, które nie zostały wyjawione przed sądem I instancji.

Ile kosztuje apelacja?

Opłata sądowa za złożenie apelacji wynosi obecnie 600 złotych, ale mogą wystąpić dodatkowe koszty, na przykład związane z konsultacją prawną lub przygotowaniem dokumentów. Ostateczny koszt złożenia apelacji w sprawie rozwodowej zależy więc od indywidualnych okoliczności i uzgodnień z adwokatem lub radcą prawnym.

Jaki może być wynik apelacji?

Wynik apelacji w sprawie rozwodowej może być różny, w zależności od okoliczności w konkretnej sprawie. Sąd apelacyjny może uwzględnić wniesioną apelację w całości lub częściowo, a także odrzucić ją w całości.

Jeśli apelacja zostanie oddalona lub odrzucona, wyrok sądu pierwszej instancji zostaje utrzymany w mocy. Istnieje również możliwość uchylenia wyroku przez sąd apelacyjny i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Czy warto odwoływać się od wyroku rozwodowego?

Warto wnieść apelację od wyroku rozwodowego, jeśli sąd pierwszej instancji dokonał oczywistego naruszenia przepisów prawa materialnego lub przepisów postępowania. Wniosek o apelację należy rozważyć szczegółowo z adwokatem lub radcą prawnym, którzy będą w stanie pomóc w określeniu szans na uzyskanie korzystnego wyniku oraz przedstawieniu mocnych stron środka zaskarżenia.

Więcej artykułów