Jak podważyć testament?

Testament to dokument, który ma na celu uregulowanie spraw majątkowych po śmierci osoby, która go sporządziła. Jednakże w pewnych okolicznościach, osoby zainteresowane wynikiem sprawy mogą podważyć testament. W tym artykule opiszemy, jakie są przyczyny podważania testamentu i jakie kroki należy podjąć, aby  podważyć testament. Poniżej przedstawiamy jedynie niektóre z takich przyczyn. Należy również pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a wyroki zapadają po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności danej sprawy.

Przyczyny podważania testamentu

Istnieje kilka przyczyn, które mogą skłonić osoby zainteresowane wynikiem sprawy do podważenia testamentu. Najczęściej spotykane przyczyny to:

  1. Brak świadomości przy sporządzaniu testamentu.

Osoba, która sporządza testament, musi być świadoma swojego postępowania oraz konsekwencji, jakie z tego wynikają. W przypadku, gdy istnieją podejrzenia, że osoba ta nie była świadoma swojego postępowania, testament może zostać podważony.

  1. Nieprawidłowości w zakresie świadków

Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba bez pełnej zdolności do czynności prawnych; niewidomy, głuchy lub niemy; osoba, która nie może czytać i pisać; osoba, która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być także osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. W przypadku gdy świadkiem była jedna z osób wymienionych powyżej, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

  • Groźba

Na gruncie prawa spadkowego groźba nie musi być poważna ani też zwrócona przeciw określonym dobrom osobistym albo majątkowym. W tym przypadku musi ona prowadzić do sytuacji, kiedy to przyszły spadkodawca sporządza testament niezgodny z jego rzeczywistą wolą.

  1. Niedopełnienie formalności przy sporządzaniu testamentu.

 Aby testament był ważny, musi zostać sporządzony zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jeśli zatem nie zostaną dopełnione formalności, takie jak obecność odpowiedniej liczby świadków czy też własnoręczność testament może zostać uznany za nieważny.

Jak podważyć testament?

Jeśli istnieją podejrzenia, że testament został sporządzony w sposób nieważny, osoby zainteresowane wynikiem sprawy mogą podjąć kroki, aby go podważyć.

Kroki, które należy podjąć, aby podważyć testament, to:

  1. Zebranie odpowiednich dowodów

Aby podważyć testament, należy zebrać odpowiednie dowody, które potwierdzą, że testament został sporządzony w sposób nieważny. Przykładowo, można poszukać świadków, którzy potwierdzą, że osoba sporządzająca testament nie była w pełni świadoma swojego postępowania. Innym dowodem może być fakt, że testament został sporządzony przez osobę, która nie miała zdolności do czynności prawnych.

  1. Skonsultowanie się z adwokatem lub radcą prawnym

 Jak już wspomnieliśmy, podważenie testamentu jest procesem, który wymaga pomocy specjalisty. Adwokat lub radca prawny będą w stanie pomóc w ocenie sytuacji i pomóc w zebraniu odpowiednich dowodów.

  1. Przeprowadzenie procesu w sądzie

Testament można podważyć jedynie w sądzie. W ramach procesu, sąd zbada dowody i podejmie decyzję w sprawie ważności testamentu. Warto pamiętać, że podważenie testamentu może trwać długo i być kosztowne, dlatego warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, aby ocenić szanse na skuteczne podważenie testamentu.

Podsumowując, podważenie testamentu jest procesem, który wymaga pomocy specjalisty i zebrania odpowiednich dowodów. Jeśli istnieją powody, aby wątpić w ważność testamentu, warto podjąć kroki, aby go podważyć. Jednakże, należy pamiętać, że podważenie testamentu może być długim i kosztownym procesem.

O autorze

Anna Wieczorek

Radca Prawny

O MNIE

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; zawód radcy prawnego wykonuje od 2020 r. Posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Doktorant związany nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana.

W kręgu szerokich zainteresowań znajduje się m.in. prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywała angażując się w procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe spółek z różnych branż, których aktywa wyceniano na  dziesiątki milionów złotych. Do największych sukcesów zalicza koordynację projektu, w którym doszło do zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży  składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (tzw. przygotowana likwidacja – pre-pack), którego wartość stawiała go pod tym względem na jednym z pierwszych miejsc w 2020 roku. Specjalizuje się również w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada kompetencje w zakresie regulowania skomplikowanego stanu prawnego nieruchomości, również przy uwzględnieniu wielowątkowego postępowania spadkowego. 

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów