Instytucja składu VAT

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów: prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. 

Zwolnienia dotyczą m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT. Konsultacje w zakresie opinii i uwag wraz z ich uzasadnieniem trwają do 3 kwietnia 2023 roku, a można je składać w formie elektronicznej na adres: skladyVATkonsultacje@mf.gov.pl

Zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów składy VAT mają działać w następujący sposób :

  1. Uzyskanie pozwolenia – warunkiem otrzymania pozwolenia na prowadzenie składu VAT będzie w pierwszej kolejności posiadanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego w miejscu, w którym będzie prowadzony skład VAT. Oznacza to, że skład VAT będzie mógł być prowadzony wyłącznie w miejscu prowadzenia składu celnego.
  2. Wyroby akcyzowe – nie będą mogły podlegać procedurze składu VAT.
  3. W składzie VAT będzie można przeprowadzać następujące czynności: wprowadzenie towarów do składu, składowanie towarów, świadczenie usług bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami, wyprowadzenie towarów ze składu
  4. Opodatkowanie odbywać się będzie zgodnie ze schematem – Przykład objęcia towarów procedurą składu VAT oraz zakończenia procedury składu VAT.

(1) Dostawa towarów, które są obejmowane procedurą składu VAT jest opodatkowana stawką 0% (w wyniku tej dostawy towary są wprowadzane do składu VAT). Towary do procedury zgłasza nabywca, posiadający pozwolenie na stosowanie tej procedury.

(2) Na towarach będących w procedurze składu VAT będzie dopuszczalne wykonanie usług związanych bezpośrednio z tymi towarami. Usługi wykonane na towarach objętych procedurą składu VAT (magazynowanych w składzie VAT) podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0%.

(3) Dostawa towarów objętych procedurą składu VAT (tzw. dostawa w składzie) nie będzie objęta stawką 0%. Dokonanie takiej dostawy będzie oznaczało zakończenie procedury składu VAT i konieczność rozliczenia należnego VAT z tytułu tej dostawy.

(4) Zakończenie procedury składu VAT – następuje w wyniku zgłoszenia zakończenia procedury składu VAT i wyprowadzenia towarów ze składu. Powoduje obowiązek rozliczenia należnego podatku VAT w związku z zakończeniem procedury składu VAT. Zakończenie procedury następuje również w przypadku dokonania dostawy towarów objętych procedurą – transakcja (3).

W odniesieniu do doświadczeń innych państw członkowskich Unii Europejskiej, procedura składu innego niż celny nazywana  „składem VAT”, może stanowić zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Oczekuje się, że „skład VAT” będzie stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, w szczególności w przypadku podmiotów, które prowadzą działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

[1] Koncepcja wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT, materiał opracowany przez Ministerstwo Finansów, 

Więcej artykułów