Czym jest występek o charakterze chuligańskim?

Zachowania chuligańskie są często popełniane podczas różnorodnych wydarzeń, takich jak spotkania sportowe czy koncerty. Mają one na celu często prowokację czy zastraszanie innych, a ich konsekwencje mogą być drastyczne. Takie postępowanie może wywołać panikę, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia obecnych na wydarzeniu. Skutki prawne dla osób dopuszczających się takich czynów mogą być surowe.

Definicja w Kodeksie Karnym

Artykuł 115 § 21 Kodeksu karnego opisuje, czym jest czyn o charakterze chuligańskim. Według tej regulacji, mówimy o takim występku, gdy ktoś świadomie narusza zdrowie, wolność, godność, nietykalność fizyczną, bezpieczeństwo społeczne, funkcjonowanie państwowych lub samorządowych instytucji, porządek społeczny, lub świadomie niszczy, uszkadza lub uniemożliwia korzystanie z cudzego mienia. Aby czyn ten zakwalifikować jako chuligański, sprawca musi działać publicznie, bez uzasadnionego powodu lub z powodu trywialnego, demonstrując tym samym swoje głębokie lekceważenie wobec prawa.

Konsekwencje prawne

W Polsce czyn chuligański nie jest traktowany lekceważąco przez system prawny. Takie zachowanie, zdefiniowane w Kodeksie Karnymjako publiczne działanie rażąco lekceważące porządek prawny, może pociągnąć za sobą surowe konsekwencje prawne. Sprawcy mogą zostać ukarani grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet pozbawieniem wolności, w zależności od skali i charakteru czynu. W skrajnych przypadkach odpowiedzialność za czyn chuligański może również prowadzić do pozbawienia pewnych praw publicznych czy zobowiązania do wypłaty odszkodowania ofierze. Ponadto skazanie za takie przestępstwo jest rejestrowane, co może wpływać na przyszłe możliwości zatrudnienia skazanego. W kontekście społecznym, czyn taki niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale również potępienie ze strony społeczeństwa.

Strategie zwalczania chuligańskich działań

Aby skutecznie ograniczyć ryzyko działań o charakterze chuligańskim, zarówno instytucje publiczne, organizacje społeczne, jak i sami obywatele powinni angażować się w działania prewencyjne. Wśród tych działań można wymienić:

 • nadzór nad przestrzeniami publicznymi i dużymi wydarzeniami,

• ścisła współpraca z siłami porządkowymi oraz organizacjami społecznymi,

 • edukacyjne programy ukierunkowane na zrozumienie prawnych i społecznych skutków chuligańskich zachowań

 • pomoc i wsparcie dla ofiar aktów przemocy oraz innych przestępstw chuligańskich,

 • kultywowanie i propagowanie wartości takich jak tolerancja oraz respektowanie praw innych.

Działania te, realizowane zarówno przez społeczność, jak i organy państwa, mają na celu nie tylko reagowanie, ale przede wszystkim zapobieganie chuligańskim występkom, zapewniając tym samym bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów