Czy zachowek się przedawnia?

Tak, roszczenie o zachowek podlega przedawnieniu. Poszukując wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie w pierwszej kolejności wskazać należy, iż pojęcie zachowku należy rozpatrywać łącznie ze sprawą tak dziedziczenia testamentowego jak również ustawowego. Ewentualnym roszczeniem o zapłatę zachowku lub obroną przed takim roszczeniem mogą być zainteresowani ci, którzy albo dziedziczyli z testamentu lub też mocą sporządzonego testamentu zostali wyłączeni od dziedziczenia, a także osoby powołane do dziedziczenia z ustawy gdy brak jest już majątku spadkowego co może wynikać z wcześniejszego rozdysponowania majątkiem poprzez darowizny oraz zapisy windykacyjne.

O samym terminie przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku czytamy w art. 1007 KC. Zgodnie z § 1 tego przepisu roszczenia uprawnionego z tytuły zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Natomiast zgodnie z art. 1007 § 2 KC roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych
od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

Przy ustaleniu upływu pięcioletniego terminu przedawnienia ważne jest więc aby ustalić kiedy testament został ogłoszony lub kiedy doszło do otwarcia spadku. Pozostaje to o tyle istotne, iż prawidłowe ustalenie daty ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku, pozwoli jednocześnie ustalić termin końcowy biegu przedawnienia, w konsekwencji wyznaczyć granicę, za którą roszczenie o zapłatę zachowku okaże się w całości bezskuteczne.

Szczególnej uwagi wymaga fakt, iż osoby nie zawiadomione o ogłoszeniu testamentu jedynie w ograniczonym zakresie będą mogły powoływać się na tą okoliczność
w ewentualnym procesie. Samo nie zawiadomienie o ogłoszeniu testamentu osoby uprawnionej do zachowku nie powoduje, że termin ten zaczyna biec z chwilą dowiedzenia
się o ogłoszeniu testamentu. W orzecznictwie zgodnie wskazuje się, że niezawiadomienie uprawnionego do zachowku o fakcie ogłoszenia testamentu jest bez znaczenia prawnego
dla rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia o zachowek. Okoliczności subiektywne związane z różnymi sytuacjami, jakie mogły się pojawić w związku z dziedziczeniem, mogą mieć tylko znaczenie dla oceny, czy podniesienie zarzutu przedawnienia nie stanowi nadużycia prawa w świetle art. 5 KC
– wyrokSądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia
8 lutego 2017 r., sygn. akt I ACa 756/16.

Podsumowując dotychczasowe rozważania wskazać należy, iż za każdym razem rozważając wytoczenie powództwa o zapłatę zachowku lub też w razie obrony przed takim roszczeniem warto poddać weryfikacji, kiedy roszczenie to się przedawnia.

Kancelaria Pirożek&Pirożek oraz specjaliści działu prawa spadkowego kompleksowo udzielają pomocy prawnej w zakresie spraw spadkowych, w tym również w sprawach,
których przedmiotem jest roszczenie z zachowku. 

O autorze

Mariusz Gaweł

Adwokat

O MNIE

Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie nowe kompetencje zdobywa na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją praktykę zawodową rozwija w m. in. na gruncie prawa bankowego, górniczego, spadkowego oraz upadłościowego. Dotychczasowe doświadczenie budował również stosując przepisy szeroko rozumianego prawa medycznego, świadcząc pomoc prawną na rzecz pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne wykonywanie zawodu i prowadzenie biznesu. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, uwzględniając przy tym istotne kwestie podatkowe. Wolne chwile poświęca dobrej muzyce, górom oraz wspinaczce.

KONTAKT


Więcej artykułów