Czy warto składać apelację w sprawie karnej?

Apelacja w sprawie karnej to środek odwoławczy, który pozwala stronie niezadowolonej z wyroku na ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wyższej instancji. Ale czy zawsze warto korzystać z tego instrumentu prawnego?

Czym jest apelacja?

Apelacja daje możliwość zwrócenia uwagi sądu na ewentualne błędy popełnione w pierwszej instancji. Jest szansą na zmianę niekorzystnego wyroku dla oskarżonego. Przy rozważaniu możliwości wniesienia apelacji warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Po pierwsze, prawo karne i procesowe są pełne skomplikowanych przepisów. Bez wsparcia doświadczonego adwokata karnisty, trudno jest prawidłowo ocenić, czy błędy popełnione w pierwszej instancji są na tyle poważne, żeby apelacja miała szansę powodzenia.

Kolejnym aspektem jest kwestia kosztów – zarówno finansowych, jak i emocjonalnych. Proces apelacyjny może być długotrwały i stresujący, a dodatkowo generuje koszty związane z przygotowaniem i prowadzeniem sprawy. Ważne jest również to, że nie ma pewności co do wyniku.

Nie można również zapomnieć o argumentacji. Czasami chodzi nie tylko o sam wyrok, ale o sposób jego uzasadnienia. Jeśli sąd pierwszej instancji oparł się na błędnych przesłankach lub źle zinterpretował dowody, warto to podnieść w apelacji.

Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w postępowaniu apelacyjnym

Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w postępowaniu apelacyjnym to jedna z podstawowych zasad w polskim prawie karnym. Oznacza, że jeśli to tylko oskarżony wnosi apelację od wyroku skazującego, sąd drugiej instancji nie może wydać wyroku bardziej dla niego niekorzystnego niż ten, od którego oskarżony się odwołał.

Zakaz ten ma na celu ochronę praw oskarżonego. Gdyby takiego zakazu nie było, oskarżony mógłby obawiać się składania apelacji z ryzykiem zaostrzenia kary, co mogłoby ograniczać jego prawo do korzystania ze środków odwoławczych.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli apelację wnosi nie tylko oskarżony, ale również prokurator (lub inna strona uprawniona do odwołania), sąd apelacyjny może zaostrzyć wyrok w stosunku do oskarżonego. Dlatego w sytuacji, gdy prokurator składa apelację domagając się surowszej kary, a oskarżony apeluje jednocześnie z żądaniem jej złagodzenia, sąd może podjąć decyzję o zaostrzeniu kary.

Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego jest ważnym mechanizmem ochronnym w polskim systemie prawnym, zapewniającym, że oskarżony nie będzie karany za korzystanie ze swojego prawa do odwołania się od wyroku. Jednak ważne jest, aby być świadomym wyjątków od tej zasady oraz potencjalnych konsekwencji składania apelacji.

Czy warto apelować  w sprawie karnej?

Każda decyzja o wniesieniu apelacji powinna być dokładnie przemyślana i oparta na konsultacji z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym.
Biorąc jednak pod uwagę, że a sytuacja oskarżonego nie zostanie pogorszona przez sąd drugiej instancji, w większości przypadków warto zdecydować się na złożenie apelacji.

Jeśli dokument jest starannie i fachowo sporządzony, bazując na gruntownym przeanalizowaniu wszystkich dostępnych akt, zeznań świadków, raportów ekspertów i innych dowodów w sprawie, istnieje realna szansa na korzystniejsze rozstrzygnięcie dla oskarżonego.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów