Czy warto się wzajemnie obwiniać – co daje rozwód z orzekaniem o winie?

Większość osób zastanawiających się nad wniesieniem sprawy o rozwód zadaje sobie kluczowe pytanie – czy ma to być rozwód z orzeczeniem o winie czy jednak bez winy? Jest to jedna z fundamentalnych kwestii jakie należy rozważyć podejmując decyzję o rozwodzie.

W postepowaniu o rozwód Sąd ma co do zasady obowiązek rozstrzygać który z małżonków ponosi winę za rozpad związku. Jedyną okolicznością, która wyklucza badanie tego aspektu w czasie postępowania jest WSPÓLNY I ZGODNY wniosek małżonków o orzeczenie rozwodu bez rozstrzygania kwestii winy. Dlatego też nawet jeżeli jeden z małżonków w treści pozwu wskaże, że domaga się rozwodu bez orzekania o winie, a drugi w odpowiedzi na pozew podniesie żądanie orzeczenia winy jednego z małżonków lub obydwojga, to Sąd musi zająć się ustaleniem który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Dlatego też jeszcze przed przygotowaniem pozwu o rozwód warto przynajmniej podjąć próbę rozmowy z drugim z małżonków aby przynajmniej wybadać jego stanowisko. Taka rozmowa może wiele rozjaśnić i ułatwić na dalszym etapie sprawy rozwodowej.

Wracając do orzekania rozwodu z ustaleniem winy – co tak naprawdę oznacza i czym skutkuje ustalenie winy? Ta kwestia ma kluczowe znaczenie w przypadku roszczeń alimentacyjnych małżonka, który nie został uznany winnym rozpadu małżeństwa. Innymi słowy jeżeli drugi z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku to małżonek potocznie nazywany „niewinnym” może żądać zasądzenia na jego rzecz alimentów jeżeli wskutek orzeczenia rozwodu dojdzie do istotnego pogorszenia jego sytuacji materialnej. Najprościej rzecz ujmując w przypadku orzeczenia rozwodu (za co winę ponosi jeden z małżonków zgodnie z treścią wyroku rozwodowego) sytuacja materialna i finansowa małżonka „niewinnego” ulega znaczącemu pogorszeniu i to w taki sposób, że nie jest on w stanie zaspokoić swoje podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb. Oczywiście w takiej sytuacji należy przedstawić stosowne argumenty i dowody uzasadniające te twierdzenia. Natomiast jeżeli w sprawie zostanie ustalone, iż obydwoje małżonkowie ponoszą winę za rozpad małżeństwa i żaden z nich nie jest wyłącznie winny, to możliwe jest dochodzenie zasądzenia alimentów ale tylko w przypadku wykazania niedostatku, czyli dużo trudniejszej sytuacji materialnej niż w przypadku układu wyłącznie winny-niewinny.

Podobnie zresztą, aby Sąd mógł przesądzić winę jednego z małżonków musi przeprowadzić postępowanie dowodowe w tym zakresie. Najczęściej takie postępowanie opiera się na zeznaniach świadków powoływanych przez strony, dokumentach i zdjęciach przedkładanych do akt sprawy. Coraz częściej zdarza się także, iż dowodami na wykazanie winy drugiego małżonka są wydruki maili, zapisy czatów czy nagrania audio lub nawet wideo.

Należy podkreślić, iż jedynym wymiernym skutkiem ustalenia winy małżonka w procesie rozwodowym jest możliwość dochodzenia alimentów. Takie ustalenie nie ma żadnego wpływu na inne aspekty rozwodu czy życia małżonków. Może mieć to wymiar emocjonalny dla małżonka niewinnego, który przez lata trwał w związku będąc krzywdzonym fizycznie lub psychicznie przez współmałżonka.

Dodatkowo, w przypadku ustalania winy za rozkład związku małżeńskiego należy przeprowadzić wspomniane wcześniej postępowanie dowodowe co niestety znacząco wydłuża cały proces rozwodowy. Ponadto, małżonkowie w toku takiego procesu często brną we wzajemne oskarżenia, które w ostateczności nie doprowadzają do oczyszczenia sytuacji, a tylko z dnia na dzień potęgują istniejący konflikt. Niestety najczęściej w konflikt ten bezpośrednio lub pośrednio, nieświadomie lub świadomie są angażowane dzieci małżonków. Wielokrotnie nie potrafią one odnaleźć się w takiej sytuacji i to one czują się najbardziej winne zaistniałym problemom i rozpadowi małżeństwa rodziców. Dlatego też zawsze warto poważnie zastanowić się nad ewentualnym ustalaniem winy w procesie rozwodowym. Kwestia ta będzie miała znaczenie przede wszystkim w sytuacji poważnych zaniedbań i uchybień ze strony małżonka, szczególnie w sytuacji jego dużej przewagi ekonomicznej w związku. W pozostałych przypadkach warto rozważyć rozwód bez orzekania o winie, który często w przypadku zgodnych żądań małżonków trwa maksymalnie kilka miesięcy i daje możliwość szybkiego rozpoczęcia nowego etapu w życiu.

Więcej informacji w kwestii prawa rodzinnego znajdziecie tu -> KLIK

Więcej artykułów