Czy separacja jest konieczna przed rozwodem?

To czy separacja jest niezbędna do uzyskania rozwodu to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które zastanawiają się nad końcem swojego małżeństwa. W tym artykule omówimy, kiedy warto uzyskać separację przed rozwodem. Przedstawimy również, jak przebiega sprawa i w jakich okolicznościach sąd orzeka separację.

Kiedy sąd wydaje orzeczenie o separacji?

Sąd może orzec separację małżeńską na wniosek jednego lub obojga małżonków, gdy ich wspólne pożycie jest trudne, niemożliwe lub uciążliwe. Separacja to formalny proces, który może prowadzić do rozwiązania małżeństwa lub jego kontynuacji w formie separacji.

Warunkiem separacji jest zupełny rozkład pożycia, w praktyce oznacza to, że małżonkowie stale lub długotrwale żyją osobno lub jedno z małżonków dopuściło się ciężkiego naruszenia obowiązków małżeńskich, które uniemożliwiają dalsze pożycie. W przypadku gdy małżeństwo jest związane z przemocą domową, sąd może orzec separację w trybie natychmiastowym.

Jak wygląda procesowe postępowanie o separację?

Wniosek o separację należy złożyć do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Wpis sądowy wynosi 600 PLN.

Po złożeniu wniosku, sąd wezwie drugiego małżonka do wzięcia udziału w postępowaniu. Małżonkowie zostaną przesłuchani przez sąd, który zbierze wszelkie niezbędne informacje i dowody, aby dokładnie zrozumieć sytuację małżeńską.

Sąd może również skorzystać z pomocy biegłych, np. psychologów lub psychiatrów, którzy będą oceniać sytuację małżeńską, relacje między małżonkami oraz wpływ separacji na dzieci.

W ramach wyroku o separacji, sąd może nakładać na małżonków różnego rodzaju zobowiązania. Na przykład, sąd może orzec, że jedno z małżonków będzie musiało przekazać część majątku drugiemu małżonkowi, aby ten mógł utrzymać się poza domem małżeńskim. Sąd może również zobowiązać jednego z małżonków do płacenia alimentów drugiemu małżonkowi lub dziecku.

Postępowanie nieprocesowe o separację

Małżonkowie mogą też wystąpić do sądu ze zgodnym żądaniem separacji. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego pożycie małżeńskie jest trudne lub niemożliwe, a także określenie warunków, na jakich małżonkowie chcą prowadzić osobne życie. Sąd w takim przypadku rozpatruje sprawę w trybie nieprocesowym i wydaje nie wyrok a postanowienie.

Postępowanie nieprocesowe jest możliwe jedyne w przypadku kiedy małżonkowie nie posiadają małoletnich dzieci.

Czy separacja jest konieczna przed rozwodem?

Nie jest konieczne uzyskanie separacji przed rozwodem, ale w niektórych przypadkach może to być zalecane.

Separacja jest wskazana, jeżeli istnieją szanse na uratowanie małżeństwa, a rozpad małżeństwa nie jest trwały. W niektórych przypadkach czasowe rozstanie pozwala na uzyskanie porozumienia i wypracowanie zgody pomiędzy małżonkami.

Rozwód jest ostatecznym rozwiązaniem i jeśli istnieją inne sposoby rozwiązania trudnej sytuacji małżeńskiej takie jak mediacja czy terapia małżeńska, warto skorzystać z możliwości uzyskania separacji.

Pomoc prawna w sprawach o separację

Warto pamiętać, że postępowanie o separację może być stresujące i emocjonalnie trudne dla małżonków i ich dzieci. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników lub mediatorów, którzy pomogą znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów