Czy sąd musi wyrazić zgodę na zlecenie przelewu przez opiekuna małoletniego?

Zgodnie z art. 101 par. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.” Do takich czynności należy między innymi dokonywanie zakupu nieruchomości i zapłata za nią jej ceny, którym to dzisiaj bliżej się przyjrzymy.

By móc zakupić nieruchomość w imieniu dziecka, opiekun powinien wystąpić do sądu o wyrażenie zezwolenia na dokonanie tego typu czynności. Sąd w postanowieniu wyrazi zgodę, w trybie art. 101 KRO, na dokonanie przez opiekuna czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego. W omawianym przez nas przypadku, czynność ta polegać będzie na zakupie nieruchomości. Umowa sprzedaży jest czynnością zobowiązującą dla obu jej stron – sprzedawca zobowiązany jest  do przeniesienia własności nieruchomości, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupioną nieruchomość. Sąd w postanowieniu wyrazi zgodę na zawarcie umowy sprzedaży po stronie kupującej, wyrazi więc również zgodę na zapłatę ceny przez opiekuna (w związku z oczywistym zobowiązaniem strony kupującej, wynikającej z podstawowego charakteru umowy sprzedaży).

Należy uznać, że zawarcie w imieniu małoletniego umowy zakupu nieruchomości, stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego, ponieważ prowadzi do zaistnienia zdarzenia gospodarczego i poważnej zmiany w majątku małoletniego. Dlatego też opiekun dziecka powinien wystąpić do sądu o uzyskanie zgody na w/w czynność. Należy uznać, że Sąd w tego typu sprawie wprost wyrazi w postanowieniu również zgodę na dokonanie przez kuratora zapłaty za zaciągnięte zobowiązanie. Sam wybór sposobu zapłaty stanowi jedynie techniczny aspekt spełnienia zobowiązania, na które już uprzednio sąd wyrazi zgodę.

Wypłata środków z rachunku bankowego umożliwiająca dokonywanie rozliczeń pieniężnych, bez względu na kwotę, jedynie w nadzwyczajnych i trudnych  do wyobrażenia okolicznościach stanowić mogłaby czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, gdyż samo substytuowanie wierzytelności pieniężnej na znaki pieniężne jest ekonomicznie neutralne i nie powoduje żadnej zmiany w wartości majątku małoletniego. Podobnie należy ocenić sytuację, w której zapłata następuje nie w gotówce, a w formie bezpośredniego przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy. Dlatego też, należy uznać, że zlecenie przelewu w imieniu małoletniego, jako czynność techniczna i neutralna dla jego majątku, nie wymaga szczególnej, dodatkowej zgody sądu. Wykonanie przelewu jako zapłaty za zaciągnięte zobowiązanie, mieści się w zgodzie sądu na samo zaciągnięcie tego zobowiązania w imieniu małoletniego.

Zobacz naszą pełną ofertę: umowy

Więcej artykułów