Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zegarek?

Podstawę opodatkowania zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochód powstaje przez obniżenie przychodu o koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo składka zdrowotna w przypadku np. jednoosobowej działalności gospodarczej obliczana jest od wysokości dochodu.

Koszty w działalności gospodarczej

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych czyli prowadząc działalność jednoosobową na zasadach ogólnych czy na zasadach podatku liniowego – koszty uzyskania przychodu zostały zdefiniowane są w art. 22 ustawy. Z definicji tego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem katalogu kosztów, które są enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy.

Nie ma zamkniętego katalogu kosztów uzyskania przychodu. Uznaje się, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty, które:

– zostały poniesione rzeczywiście przez podatnika,

– są definitywne, tj. bezzwrotne,

– pozostające w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

– zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania czy zabezpieczenia ich źródła,

– nie są wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu

– właściwie udokumentowane.

Kosztami uzyskania przychodów mogą być m.in.

– wydatki związane z wynajmem biura pod prowadzenie działalności

– zakup towarów

– koszty usług księgowych

– wydatki związane z używaniem samochodu do celów działalności.

A jakich wydatków nie można uznać za koszty uzyskania przychodu np:

– podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn

– grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar

– udzielonych pożyczek

– opłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek itd.

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zegarek?

Otóż okazuje się, że TAK. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 2023-05-09 wydał interpretację indywidulną nr 0113-KDIPT2-1.4011.183.2023.4.AP, w której stwierdził, że wydatek poniesiony w związku zakupem zegarka, może zostać zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Przedmiotowa sytuacja dotyczyła podatnika, który zakupił mechaniczny szwajcarski zegarek bezobsługowy. Zakup był uzasadniony ekonomicznie przez podatnika, ponieważ zegarek będzie mu służył dożywotnio, jest niezawodny. Konieczność zakupu zegarka była uzdatniona tym, że przychody i dochody podatnik rozlicza z dokładnością 6 minut,  które są następnie akceptowane i stanowią podstawę do wypłaty honorariów i wystawienia faktury. Podatnik praktykuje w obszarze prawa karnego, co powoduje, że często spotyka się z klientami bez urządzeń elektronicznych (względy bezpieczeństwa) – smartfony, laptopy, etc. Ponadto, często zdarza się także konieczność analizy materiałów niejawnych w prowadzonych sprawach. Przepisy warunkujące prowadzenie kancelarii tajnej wykluczają wejście z urządzeniami elektronicznymi. Dla należytego zapisania czasu pracy wymagany jest zatem zegarek, którego w ww. okolicznościach nie może podatnik zastąpić telefonem, czy laptopem. Tak więc do powyższych celów będzie służył zakupiony zegarek.

Mając powyższe na uwadze zawsze należy zwrócić uwagę, że istnieje ustawowy obowiązek wykazania zasadności poniesionego wydatku, czyli jego związku z osiągnięciem przychodów, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy. Ocena, czy w danym przypadku zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a prowadzoną działalnością,  odbywać się powinna przy uwzględnieniu wszystkich aspektów, w tym takich jak charakter i rodzaj prowadzonej działalności.

Więcej artykułów